Očevidnici i Evidencije

O B A V I J E S T


Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine propisana je obveza upisa u Očevidnike sakupljača i oporabitelja, nusproizvoda, ukidanja statusa otpada i Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, te Centara za ponovnu uporabu (u daljem tekstu: očevidnici i evidencije)
Navedeni upisi provode se putem aplikacije REDGO - OGO.

Registracija u aplikaciju REDGO - OGO

Prije predaje zahtjeva za upis u očevidnike i evidencije korisnik je dužan registrirati se u aplikaciju na sljedeći način:
Potrebno je otvoriti mrežnu poveznicu https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin upisati sve tražene podatke i kliknuti pohrani zahtjev, nakon čega korisnik dobiva na adresu elektroničke pošte pristupne podatke za podnošenje zahtjeva za upis u relevantne očevidnike i evidencije.

Izmjena podataka i produženje upisa u aplikaciji REDGO - OGO

Izmjenu podataka i produženje upisa (potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti) u postojećim očevidnicima i evidenciji moguće je provesti tek nakon provedene registracije, a provodi se putem sljedeće mrežne poveznice
https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin u aplikaciji direktno od strane korisnika koristeći pristupne podatke (adresu elektroničke pošte za registraciju i lozinku) koje je korisnik dobio prilikom registracije.

Prijavom u aplikaciju otvaraju se očevidnici u koje je korisnik upisan. Na lijevoj strani očevidnika koji se želi produžiti pojavi se ikona koju je potrebno potvrditi/ kliknuti.
  Zahtjev za produženjem upisa provodi  se automatski.

Javni korisnik bilo kakvu izmjenu podataka radi direktno na očevidniku mijenjajući polje koje želi osim matičnih podataka (ime tvrtke, sjedište, kontakt podaci) koji se mijenjaju u izborniku Osnovni podaci.
Za izmjenu podataka na očevidniku potrebno je direktno na očevidniku odabrati ikonu  Kreiraj zahtjev za promjenom očevidnika. Sva polja koja nisu zasivljena moguće je mijenjati, a nakon pohrane automatski je kreiran Zahtjev za izmjenom podataka koji će biti vidljiv nadležnom tijelu za daljnje postupanje.

Detaljne upute o registraciji/ izmjeni podataka/produženju upisa u Očevidnike i Evidencije nalaze se na mrežnoj poveznici.

U slučaju nemogućnosti registracije/ izmjene podataka/produženja upisa potrebno se obratiti nadležnoj županiji po mjestu sjedišta korisnika. U nastavku se prikazuju mrežne poveznice i kontakti županijskih tijela:

ZAGREBAČKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
KARLOVAČKA
VARAŽDINSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
LIČKO-SENJSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA
BRODSKO-POSAVSKA
ZADARSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ISTARSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
MEĐIMURSKA
GRAD ZAGREB

Zakonom su određene sljedeće nadležnosti za upis u Očevidnike i Evidencije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom:

Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljem tekstu: županija i Grad Zagreb):

- rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona)
 
- rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona)

Očevidnik sakupljača i oporabitelja uspostavljen je stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne Novine", broj 106/22).
 
- vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)
 
- vodi Evidenciju centara za ponovnu uporabu (članak 16. Zakona)     
          
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:​​

- rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona)
   

VAŽNO!  Člankom 7. stavkom 1. Pravilnika o ukidanju statusa otpada (NN 55/23) propisano je da je osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna uskladiti se s Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika. Stavkom 2. članka 7. propisano je ako se osoba upisana u Očevidnik ukidanja statusa otpada ne uskladi s Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o brisanju. Rok za usklađenje s važećim Pravilnikom je 1. lipanj 2024. godine, te je potrebno ovom  Ministarstvu na vrijeme podnijeti NOVI ZAHTJEV za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada te priložiti dokaze u skladu s novim pravilnikom.Podaci upisani u odgovarajući očevidnik/evidenciju koji se javno objavljuju prikazani su u sljedećim popisima: