Propisi

Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodama:

 
 
 
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
            Narodne novine 51/2014
 
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  Narodne novine 66/201147/2013
   
 • Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici
  Narodne novine 116/21
   
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
  Narodne novine 83/201076/2014
   
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  Narodne novine 3/2011
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
  Narodne novine 114/2010142/2012
   
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 74/201353/2016, 64/2018
 
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  Narodne novine 120/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
  Narodne novine 73/2010
   
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  Narodne novine broj 72/2021
 
 • III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  Narodne novine broj 73/2021
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
  Narodne novine 26/2020
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  Narodne novine  3/2020
   
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
  Narodne novine  3/2020
 
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
  Narodne novine  9/2020
   
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda
  Narodne novine 81/2010
   
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/20103/2014
   
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/2010, 3/2014
   
 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 48/2014
   
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  Narodne novine  9/2020, 39/2022
   
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
  Narodne novine 26/2020
   
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
  Narodne novine 97/201031/2013
   
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
  Narodne novine 83/2010
   
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak
  Narodne novine 80/2010
   
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  Narodne novine 89/201088/2011
   
 • Odluka o Popisu voda I. reda
  Narodne novine 79/2010
   
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
  Narodne novine 78/2011
   
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 130/2012
   
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
  Narodne novine 33/2011
   
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  Narodne novine 79/2022
 
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
  Narodne novine 89/2010
   
 • Odluka o granicama vodnih područja
  Narodne novine 79/2010
   
 • Državni plan obrane od poplava
  Narodne novine 84/2010
   
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  Narodne novine 5/2011


 
 • ​​Zakon o vodnim uslugama

  Narodne novine  66/2019

Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodnim uslugama
 

 • Uredba o uslužnim područjima
  Narodne novine 70/23
 
 • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga
  Narodne novine 70/23
 
 • Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
  Narodne novine 70/23
 
 • Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga
  Narodne novine 70/23
 

 
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

  Narodne novine 153/200990/201156/2013119/2015, 120/2016, 127/2017, 66/2019

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 90/2011) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva


Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
 

 
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba
  Narodne novine 83/2010
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  Narodne novine 107/2014
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  Narodne novine 83/2010126/2013
   
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  Narodne novine  36/2020
   
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  Narodne novine  48/2019