Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Direktivom 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) državama članicama nalaže se poduzimanje mjera za postizanje ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša najkasnije do 2020. godine. U tu svrhu razvijaju se i primjenjuju morske strategije u okviru kojih se primjenjuje ekosustavni pristup upravljanja ljudskim djelatnostima. Direktiva također predstavlja 'okolišni stup' u svim politikama EU orijentiranim k održivom upravljanju i korištenju prirodnih resursa morskog okoliša.

Primjena Okvirne direktive o morskoj strategiji u Hrvatskoj sastoji se u:

 • usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji
 • izradi dokumenata morske strategije za morske vode pod nacionalnom jurisdikcijom uz ostvarivanje/nastavak sub-regionalne suradnje sa susjednim državama, regionalne suradnje u okviru Barcelonske konvencije te suradnje na razini EU.

Donošenjem Uredbe o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11) te Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/1439/17112/18, u nacionalno zakonodavstvo transponirana je Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ. Uredbom se uređuju polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Strategije zaštite morskog okoliša ili tzv. „Morske strategije“ koja svoju zakonsku obvezu izrade ima u Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/1378/1512/18118/18)

Ciljevi: Osnovna svrha Direktive prenesena Uredbom je postizanje i održavanje dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine putem ostvarivanja općih ciljeva zaštite morskog okoliša koji uključuju:

 1. zaštitu, očuvanje, omogućavanje oporavka i obnavljanje morskih i obalnih ekosustava te održivo korištenje ekosustavnih usluga;
 2. očuvanje zaštićenih područja u moru i ekološki značajnih područja EU NATURA 2000;
 3. smanjenje onečišćenja u morskom i obalnom okolišu u cilju očuvanja zdravlja ljudi, ekosustava i omogućavanja korištenja mora i obale;
 4. uspostavljanje i/ili održavanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa primjenom ekosustavnog pristupa.

Morska strategija predstavlja alat za ostvarivanje navedenih ciljeva.


PRIPREMNI DOKUMENTI I AKCIJSKI PROGRAMI MORSKE STRATEGIJE

Pripremni dokumenti:

 1. Početna procjena stanja okoliša morskih voda (srpanj 2012.)

 2. Dobro stanje morskog okoliša i skup ciljeva u zaštiti okoliša i s njima povezanih pokazatelja (listopad 2014.)

 3. Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja (lipanj 2015.)

 4. Ažurirani dokumenti Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (rujan 2019.)

                  (Zaključak Povjerenstva o usvajanju ažuriranih dokumenata Strategije (listopad 2019.) 

 

Akcijski programi:

 1. Sustav praćenja i promatranja (listopad 2014.)

 2. Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (listopad 2017.)

 3. Akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem - Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora 2021.- 2026. (ožujak 2021.

                  (Zaključak Povjerenstva o usvajanju Prijedloga "Ažuriranog sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026,)" (listopad 2020.)

 

      4. Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027.

                 (Zaključak Povjerenstva o usvajanju Prijedloga Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027. (ožujak 2024.)

U procesu izrade Strategije naglasak je stavljen na regionalnu suradnju, odnosno regionalni pristup u izradi i provedbi Morske strategije u definiranoj morskoj regiji Sredozemnog mora i podregiji Jadranskog mora u cilju postizanja usklađenosti morskih strategija svih zemalja regije i podregije jer se na taj način ostvaruju pretpostavke za cjeloviti integrirani pristup u zaštiti i upravljanju morskim ekosustavima. RH u tom smislu u prvom redu nastoji uskladiti svoje djelovanje s ostalim zemljama Jadranskog mora, a potom i Mediterana koristeći postojeće regionalne institucionalne strukture, te postojeće programe i aktivnosti proizašle iz ostalih međunarodnih propisa i sporazuma.

Tijelo nadležno za provedbu Uredbe je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje je ujedno i koordinator suradnje s ostalim nadležnim tijelima. Koordinacija se provodi putem Povjerenstva za koordinaciju u čijem radu sudjeluju ministri te Stručnog nacionalnog odbora sastavljenog od znanstvenika te stručnjaka iz nadležnih tijela zaduženih za provedbu obveza iz Uredbe te izradu i provedbu Morske strategije (Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije, NN 31/17, 42/18).

U skladu s Okvirnom direktivom o morskoj strategiji podaci i izvješća o Pripremnim elementima i Akcijskim programima Strategije putem Reportnet-a dostavljaju se Europskoj komisiji i drugim zemljama članicama.
Podaci za Hrvatsku mogu se naći na slijedećoj poveznici: Croatia - European Union (EU) obligations.