Osnovne informacije o postupku izdavanja okolišne dozvole

Zakonska osnova
Provedba postupka ishođenja okolišne dozvole je propisana Zakonom o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14, 5/18, u daljnjem tekstu: Uredba). Donošenjem navedenih propisa postupak je uređen i usklađen s odredbama Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja).


Što je okolišna dozvola i kada je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu
Okolišna dozvola se izdaje s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i uvjete za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša zbog industrijskih aktivnosti.

Okolišna dozvola je dozvola za rad postrojenja koju je operater dužan ishoditi prije puštanja u rad postrojenja, uključujući probni rad, za rad postojećih postrojenja, te prije značajne promjene u radu postrojenja namijenjenog obavljanju djelatnosti kojom se mogu prouzročiti industrijske emisije, uključujući velike uređaje za loženje, postrojenja za spaljivanje otpada, te postrojenja za suspaljivanje otpada.

Okolišna dozvola se izdaje nakon izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš.


Djelatnosti i onečišćujuće tvari kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more
Djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more utvrđene su u Prilogu I. Uredbe.

Popis onečišćujućih tvari za koje se određuju granične vrijednosti emisija u postupku ishođenja okolišne dozvole, odnosno po redu važnosti u odnosu na ostale onečišćujuće tvari utvrđen je u Prilogu II. Uredbe.


Postupak ishođenja okolišne dozvole
Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za postrojenje podnosi se za postrojenje na istoj lokaciji ili za više postrojenja, odnosno dijelova postrojenja na istoj lokaciji, u kojima djelatnost koja podliježe ishođenju okolišne dozvole namjerava obavljati ili obavlja i/ili postrojenja koristi isti operater.

Zahtjev se podnosi na način propisan člankom 99. Zakona. Uz Zahtjev se prilaže stručna podloga čiji je sadržaj propisan Prilogom IV. Uredbe. Nakon što Ministarstvo zaprimi uredan Zahtjev, o Zahtjevu informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Kada Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i Uredbe, pozvat će podnositelja zahtjeva zaključkom da, u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od trideset dana, ukloni nedostatke u Zahtjevu. Ukoliko Zahtjev sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i Uredbe, odnosno nakon uklanjanja navedenih, Ministarstvo pribavlja mišljenja nadležnih tijela i/ili osoba u skladu s odredbama Zakona i članka 11. Uredbe (obrazac iz Priloga V. Uredbe) te zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Ministarstvo po okončanju razmatranja i preispitivanja pribavljenih mišljenja o uvjetima dozvole poziva nadležna tijela i/ili osobe da u roku od 15 dana izdaju potvrdu na utvrđene uvjete dozvole. Istekom roka za pribavljanje potvrde, odnosno mišljenja započinje izrada nacrta dozvole.

Nakon što su ispunjeni svi kriteriji iz Zakona i Uredbe, Ministarstvo donosi Okolišnu dozvolu čiji je sadržaj propisan Zakonom i Uredbom. 


Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
Kada operater u postrojenju radi ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđenih Uredbom, može podnijeti zahtjev da se za to postrojenje ne izdaje okolišna dozvola. Sadržaj Zahtjeva za ishođenje rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđenih Uredbom propisan je člankom 101. Zakona. Priloge uz zahtjev za ishođenje dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti može izraditi operater, sukladno Zakonu.

Rješenjem o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđuju se uvjeti za rad postrojenja bez ishođenja okolišne dozvole. Rješenje o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja se izdaje na rok od četiri godine od izvršnosti.


Način utvrđivanja najboljih raspoloživih tehnika
Zaključci o NRT-u predstavljaju temeljni dokument za utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole. Iznimno, do donošenja Zaključaka o NRT-u za pojedine djelatnosti na isti način se koriste Poglavlja o NRT-u iz RDNRT-a koje se objavljuju na internetskim stranicama Europske unije.

Kada se utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole provodi s NRT-om koje nisu opisane niti u jednom od postojećih zaključaka o NRT-u ili se ti zaključci ne odnose na sve potencijalne učinke koje djelatnost ili proces imaju na okoliš, utvrđivanje NRT-a provodi se sukladno kriterijima iz Zakona i kriterijima za određivanje NRT-a koji su propisani u Prilogu III. Uredbe uz obvezno saslušanje operatera.


Smjernice za najbolje raspoložive tehnike
Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u
Temeljno izvješće
Temeljno izvješće je izvješće o stanju tla i podzemnih voda koje su onečišćene opasnim tvarima povezanim s djelatnošću operatera.

Kada djelatnost koja se obavlja u postrojenju uključuje uporabu, proizvodnju ili ispuštanje opasnih tvari u smislu Zakona o zaštiti okoliša, te može prouzročiti onečišćenja tla i podzemnih voda, operater je dužan izraditi i dostaviti Ministarstvu Temeljno izvješće prije ishođenja okolišne dozvole, odnosno njezinih izmjena i dopuna. Uz ovaj uvjet, Temeljno izvješće za postrojenja dužni su izraditi operateri postrojenja koja uključuju opasne tvari prema obvezi izrade Izvješća o sigurnosti, odnosno obvezi sukladno posebnim propisima kojima se dopušta uporaba, proizvodnja ili ispuštanje opasnih tvari.

Temeljno izvješće sadrži podatke potrebne za utvrđivanje stanja tla i podzemnih voda, kako bi se mogla izraditi količinska usporedba sa stanjem tijekom i nakon konačnog prestanka djelatnosti.

Sadržaj Temeljnog izvješća propisan je u članku 38. Uredbe, a način podnošenja zahtjeva za suglasnost na Temeljno izvješće te način izdavanja suglasnosti na Temeljno izvješće propisano je u članku 39. Uredbe. Europska Komisija donijela je smjernice za izradu temeljnog izvješća.


Način dostavljanja podataka o praćenju emisija
Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša kao i podatke o opterećenjima dostavljati Ministarstvu na način određen Zakonom i pravilnikom kojim se propisuje registar onečišćavanja okoliša, odnosno nadležnim tijelima i/ili osobama sukladno posebnom propisu.


Postupak izmjene i/ili dopune okolišne dozvole

Postupak na zahtjev stranke

Operater je obvezan pisanim podneskom obavijestiti Ministarstvo o promjeni u radu te dostaviti detaljan opis namjeravanih promjena koje se odnose na sve planirane promjene u prirodi ili funkcioniranju, ili opsegu postrojenja, a koje može imati posljedice na okoliš.

Operater dostavlja Ministarstvu opis promjena na obrascu iz Priloga VI. Uredbe, a obrazac može ispuniti operater ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju uvida i analize obavijesti operatera, odnosno obavijesti pribavljene od nadležnih tijela i/ili osoba Ministarstvo će donijeti ocjenu o kakvoj se promjeni u radu postrojenja radi. Na temelju te ocjene, Ministarstvo je dužno obavijestiti operatera da podnese zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za postrojenje u cijelosti ili za dio postrojenja u kojem namjerava obaviti značajnu promjenu, odnosno da podnese zahtjev za izdavanje rješenja o izmjenama i/ili dopunama okolišne dozvole.

Postupak po službenoj dužnosti

Ministarstvo svakih deset godina, po službenoj dužnosti, razmatra, te ako je potrebno, posebnim rješenjem mijenja i/ili dopunjava dozvolu. Neovisno od roka po službenoj dužnosti, Ministarstvo obvezno razmatra dozvolu u slučajevima kada:

  • je onečišćenje koje uzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno razmotriti granične vrijednosti industrijskih emisija utvrđene izdanom okolišnom dozvolom i u svrhu učinkovite zaštite okoliša utvrditi nove granične vrijednosti emisija,
  • postrojenje nije obuhvaćeno nijednim od zaključaka o NRT-u, ako razvoj NRT-a omogućava značajno smanjenje industrijskih emisija, odnosno u slučaju iz članka 107. stavka 1. ovoga Zakona,
  • sigurnosni uvjeti rada u postrojenju nalažu uporabu drugih raspoloživih i dostupnih tehnika,
  • to nalaže usklađivanje s ovim Zakonom, odnosno s europskim i/ili međunarodnim propisima,
  • je potrebno usklađenje s novonastalim standardom kakvoće okoliša.

U roku od 4 godine od dana objavljivanja Odluke o Zaključcima o NRT-u na službenim stranicama Europske Unije, a koji se odnosi na glavnu djelatnost postrojenja, Ministarstvo po službenoj dužnosti razmatra, te po potrebi, posebnim rješenjem mijenja i/ili dopunjava okolišnu dozvolu kojom usklađuje uvjete za rad postrojenja.


Informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole i dozvola za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja

U postupku izdavanja okolišne dozvole Ministarstvo će osigurati informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti sukladno odredbama Zakona, Uredbe te uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti provodi se o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole, odnosno izmjenom i/ili dopunom okolišne dozvole te rješenju o okolišnoj dozvoli, odnosno rješenju o izmjenama i/ili dopunama okolišne dozvole.

U postupku ishođenja dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja Ministarstvo će osigurati informiranje javnosti o rješenju kojim se daje dozvola za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja.

Javnost i zainteresirana javnost u postupku izdavanja okolišne dozvole, uključujući izdavanje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila sudjeluje putem javne rasprave koja se provodi o stručnoj podlozi zahtjeva sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe te uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša te sudjelovanjem na nacrt dozvole koja se stavlja na uvid javnosti i zainteresiranoj javnosti objavom nacrta na internetskoj stranici Ministarstva.


Korisni linkovi
European Commission - The Industrial Emissions Directive (IED)
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm