Strukturni fondovi – Programsko razdoblje 2014.-2020.

Osnovni strateški i programski dokumenti temeljem kojih se provode projekti u programskom razdoblju 2014.-2020. su Sporazum o partnerstvu i  operativni programi. Vodno gospodarstvo obuhvaćeno je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija u specifičnim ciljevima 5b1 - jačanje kapaciteta i opremanje za upravljanje rizicima na nacionalnoj i regionalnoj razini, 6ii1 - poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće i 6ii2 - razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Za dostizanje navedenih ciljeva na raspolaganju su nam ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) i Kohezijski fond. U razdoblju 2014.– 2020., vodnokomunalnom sektoru (specifični ciljevi 6ii1 i 6ii2) na raspolaganju je 1,05 milijarde eura, dok je za projekte upravljanja katastrofama i smanjenja rizika od poplava (specifični cilj 5b1) na raspolaganju 215 milijuna eura.

Više informacija možete potražiti na stranicama STRUKTURNI FONDOVI.