Javna nabava

Djelokrug Sektora za politiku javne nabave:
 • provodi strateško osmišljavanje, razvoj i unapređenje politike javne nabave u Republici Hrvatskoj, posebice kroz promicanje zelene javne nabave;
 • vodi Portal javne nabave i prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske;
 • analitički prati i koordinira sustav javne nabave;
 • daje stručnu pomoć u vezi s primjenom ovoga Zakona i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika te drugih publikacija i obrazaca;
 • provodi upravni nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; podnosi optužene prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o javnoj nabavi;
 • izrađuje izvješća o provedenim nadzorima; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave;
 • prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća,
 • surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa;
 • provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje certifikate u području javne nabave;
 • promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave;
 • provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju;
 • prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije te Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati pravnu stečevinu Europske unije te sudjeluje u radu institucija Europske unije u području javne nabave; prati praksu javne nabave u državama članicama;
 • izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak u području javne nabave; održava međunarodnu suradnju, posebice s Europskom komisijom u vezi s primjenom zakonodavstva iz područja javne nabave te sudjelovanje u radu tijela iz područja javne nabave, poput Savjetodavnog odbora za javnu nabavu;
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Informacije o postupku: Kratki pregled nabave