Usklađenost korisnika s pravilima o pristupu i korištenju genetskih resursa

U Europskoj uniji donesena je Uredba koja primarno uređuje pitanje pridržavanja obveza od strane korisnika genetskih resursa. Radi se o Uredbi (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike koje proizlaze iz Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti  koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (Uredba (EU) br. 511/2014).

Uredba (EU) br. 511/2014 utvrđuje pravila koja uređuju usklađenost s pristupom i podjelom koristi za genetske resurse i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima u skladu s odredbama Protokola iz Nagoye. Učinkovita provedba ove Uredbe također će pridonijeti očuvanju bioraznolikosti i održivom korištenju njenih sastavnica, u skladu s odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Uredba (EU) br. 511/2014 primjenjuje se na sve države članice EU-a, bez obzira na njihovu pojedinačnu ratifikaciju Protokola iz Nagoye. Zbog podjele nadležnosti između EU-a i njenih država članica, neki elementi koji se odnose na mjere usklađenosti (kao što su kazne i tijela zadužena za provjere usklađenosti) nisu izravno predviđeni Uredbom (EU) br. 511/2014, već ih zasebno utvrđuje svaka država članica.

Ovom Uredbom se ne utvrđuju pravila pristupa genetskim resursima na razini EU-a, već države članice EU-a koje odluče uspostaviti pravila pristupa kroz svoje zakonodavstvo propisuju relevantne odredbe.

U Europskoj uniji je također donesena i Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1866 оd 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi (Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1866).

Na temelju ovlasti dodijeljenih Uredbom (EU) br. 511/2014, ova Provedbena uredba dalje utvrđuje pravila usklađenosti utvrđena osnovnom Uredbom i utvrđuje postupke koje treba slijediti pri podnošenju zahtjeva za priznavanje dobrovoljnih mehanizama potpore usklađenosti.

Provedbena uredba pojašnjava kada, kome i koje informacije treba dostaviti prilikom podnošenja izjava o dužnoj pažnji koje zahtijeva osnovna uredba. Nadalje, utvrđuje postupke koje treba slijediti kada se zbirka prijavi da postane "registrirana zbirka" i kada udruga korisnika ili druge zainteresirane strane podnose zahtjev za priznanje "najbolje prakse".

Ova je Uredba, kao i osnovna Uredba, izravno primjenjiva u svim državama članicama EU-a i provodi mjere usklađenosti iz Protokola iz Nagoya.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji ("Narodne novine", br. 20/18 i 14/19) utvrđena su nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, postupak uključivanja zbirki genetskih resursa, ili dijela zbirke, u registar zbirki genetskih resursa unutar Europske unije, postupanje korisnika prilikom podnošenja izjave o postupanju s dužnom pažnjom, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Određeni aspekti Uredbe (EU) br. 511/2014 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 zahtijevali su daljnje pojašnjenje. Stoga su izrađene Smjernice o području primjene i ključnim obvezama iz Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji. Dokument s uputama izrađen je u suradnji s predstavnicima država članica EU-a i dionicima, a usvojen je 14. prosinca 2020. godine. Smjernice nisu pravno obvezujuće, već im je svrha pružiti informacije o određenim aspektima relevantnog zakonodavstva EU-a građanima, tvrtkama i nacionalnim tijelima u primjeni Uredbe (EU) br. 511/2014 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866.

Pojedine države članice EU su razvile alate pomoću kojih potencijalni korisnici genetskih resursa mogu utvrditi jesu li unutar područja primjene Uredbe i identificirati svoje obveze. Stoga preporučamo svim potencijalnim korisnicima genetskih resursa da prođu kroz pitanja navedena u ovim alatima i provjere jesu li aktivnosti koje provode obuhvaćene spomenutim zakonodavstvom.

https://www.absfocalpoint.nl/en/absfocalpoint/Help-tool.htm

https://www.nagoyaprotocol-hub.de/abs-world/

Sva eventualna pitanja vezano uz primjenu Uredbe (EU) br. 511/2014 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 možete uputiti na adresu elektroničke pošte gr-abs@mingor.hr
 
Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/1315/1814/19 i 127/19)
 
Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/96)

Tekst dokumenta smjernica iz Bona (Bonn Guidelines)

Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 5/15)

Tekst Uredbe EU br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Tekst Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 оd 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi.

Tekst Smjernica o području primjene i ključnim obvezama iz Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji ("Narodne novine", br. 20/18 i 14/19)