Zahvati i istraživanja u zaštićenim područjima

Uvjeti zaštite prirode i potvrde za građenje na zaštićenom području
 
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode utvrđivanje uvjeta zaštite prirode te izdavanje potvrda i drugih akata za građenje sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje provodi:
 
Ministarstvo za zahvate na području posebnog rezervata i za zahvate iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona koji se izvode na području nacionalnog parka i/ili parka prirode te za zahvate kojima je nositelj javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode,
 
javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode za zahvate koji se izvode na području nacionalnog parka ili parka prirode osim za zahvate iz prethodnog stavka,
 
upravno tijelo za zahvate koji se izvode na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.
 
 
Zahvati na zaštićenom području
 
Pravna i fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje.
 
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za zahvat sadrži:
 
– opis zahvata ili idejno rješenje,
 
– lokaciju zahvata,
 
– trajanje i vrijeme izvođenja zahvata,
 
– način izvođenja zahvata,
 
– podatke o opremi, alatima, strojevima i dr. za izvođenje zahvata.
 
Ministarstvo izdaje dopuštenje za zahvate na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, a upravno tijelo za zahvate na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.
 
 
Znanstvena i/ili stručna istraživanja sastavnica prirode u zaštićenom području
 
Pravna i fizička osoba koja namjerava provoditi znanstvena i/ili stručna istraživanja sastavnica prirode u zaštićenom području dužna je ishoditi dopuštenje.
 
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za znanstvena i/ili stručna istraživanja sadrži podatke o:
 
– izvoditelju istraživanja,
 
– lokaciji istraživanja,
 
– svrsi istraživanja,
 
– trajanju i vremenu provođenja istraživanja,
 
– načinu provođenja istraživanja,
 
– korištenoj opremi, alatima, strojevima i dr.
 
Ministarstvo izdaje dopuštenje za znanstvena i/ili stručna istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, a upravno tijelo za istraživanja na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.