Projekt zaštite od poplava

Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za Projekt zaštite od poplava je potpisan 2. i 15. lipnja 2015. godine; potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 3/16) i stupio na snagu 7. srpnja 2016. godine. Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava potpisan je 5. i 7. prosinca 2016. godine. Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ je potpisan 8. i 13. prosinca 2016 godine.
 
 
Ukupna vrijednost projekta: 80 milijuna EUR
Izvori financiranja: zajam CEB-a: 40 milijuna EUR
                                   izvorni prihodi Hrvatskih voda: 40 milijuna EUR
 
Predmet projekta:
Projekt obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite ciljnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji.
Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u daljnjem tekstu: Program), koji je Vlada Republike Hrvatske  usvojila 2015. godine, kao i Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske čiji je sastavni dio Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila u srpnju 2016. godine. Program građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Planu upravljanja rizicima od poplava temelji se na projektima u Programu, s mogućim izmjenama uslijed detaljnijih studija upravljanja rizicima od poplava na riječnim slivovima i studija izvedivosti.
Projekt će pridonijeti provedbi Programa i Plana upravljanja rizicima od poplava i njegovom sveukupnom dugoročnom cilju smanjivanja rizika od poplava širom Hrvatske na prihvatljivu razinu.
 
Projekt je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Promotor projekta) dok su za njegovu provedbu zadužene Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama (Tijelo za provedbu projekta).
 
Razdoblje provedbe projekta: 2015. – 30.9.2022. godina