Plin

Zakoni
 

 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  Narodne novine 57/18


Uredbe
 

 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  Narodne novine 31/14

 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  Narodne novine 65/15


Pravila
 

 • Pravila o organizaciji tržišta plina
  Narodne novine 50/18 

   

 • Mrežna pravila transportnog sustava
  Narodne novine 50/18,31/19, 89/19, 36/20

   

 • Pravila korištenja sustava skladišta plina 
  Narodne novine 50/18, 26/20

   

 • ​Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  Narodne novine 60/18, 39/20, 136/20

Metodologije  

 

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  Narodne novine  34/18, 14/20, 108/20

   

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 48/18, PDF

   

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 79/20, PDF

   

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 48/18, PDF

   

 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  Narodne novine 48/18, PDF

   

 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom 
  Narodne novine 48/18,  PDF 25/19
 
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 48/18, PDF, 79/20


Odluke

 

 

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 127/17

   

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 147/20

   

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 122/16

   

 • ​Odluka o indikativnim iznosima tarifni stavki za transport plina
  Narodne novine 56/18,

   

 • Odluka o indikativnim iznosima tarifni stavk za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 56/18, neslužbeni prijevod (unofficial translation)

   

 • Odluka o iznosu tarifni stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020, te za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2021.
  Narodne novine 16/20
 
 • Odluka o iznosu tarifni stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.,Cara Hadrijana 7, Osijek
  Narodne novine 94/20

   

 • Odluka o iznosu tarifni stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 144/20

   

 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. -2021. godina
  Narodne novine122/16

   

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  Narodne novine 23/16

   

 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  HERA 11/16

   

 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  Narodne novine 78/14

   

 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 56/18
 •  

 • Odluka o cjeniku nestrandardnih usluga operatora transportnog terminala za ukapljeni prirodni plin
  Narodne novine 144/20

   

 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  Narodne novine 78/17