Projekti ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

PROJEKTI UKIDANJA TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Izradom Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj 1996. godine, izračunata je potrošnja TOOS prema gospodarskim sektorima potrošnje, prepoznati su najveći potrošači TOOS, te su utemeljeni projekti provedbom kojih će u Republici Hrvatskoj biti moguće ukidanje potrošnje ovih tvari i prije roka određenog Montrealskim protokolom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOIE) nadležno je za provedbu Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanjem Montrealskog protokola te njegovih izmjena i dopuna ostvareni su preduvjeti u Republici Hrvatskoj za daljnje djelovanje glede postupnog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

U suradnji s jednom od četiri provedbene agencije Montrealskog protokola, Programom zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, Industrija i okoliš (UNEP IE), 1996. godine izrađen je Nacionalni program za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj. Nacionalnim programom utvrđena je potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj, te su predložene mjere i projekti koji vode njihovom postupnom ukidanju u Republici Hrvatskoj. Utvrđeno je kako Republika Hrvatska ima preduvjete za provedbu ubrzanog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, uz odgovarajuću stručnu i financijsku pomoć provedbenih agencija Montrealskog protokola.

Do danas je temeljem Nacionalnog programa odobrena provedba šesnaest projekata.

Završeni su sljedeći projekti:

 1. Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj (u suradnji s UNEP DTIE), faza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8;
 2. Postupno ukidanje freona 11 pri proizvodnji fleksibilnih poliuretanskih pjena u ORIOLIK d.d. (u suradnji s UNIDO);
 3. Postupno ukidanje freona u PLIVI d.d. (u suradnji s UNIDO);
 4. Demonstracijski projekti za korištenje alternativnih načina uzgoja presadnica duhana, bez korištenja metil bromida (u suradnji s UNIDO);
 5. Projekt ukidanja potrošnje metil bromida pri proizvodnji presada duhana (u suradnji s UNIDO);
 6. Gospodarenje rashladnim sredstvima (u suradnji s UNIDO);
 7. Potpuno ukidanje potrošnje CFC-a (klorofluorougljika) u RH (u suradnji s UNIDO);
 8. Uspostava Nacionalne banke halona (u suradnji s GTZ);
 9. Radionica i obuka u sektoru otapala (UNIDO);
 10. Regionalni pokazni projekt za zamjenu rashladnih uređaja koji koriste CFC (klorofluorougljike) - 'CHILLERI';
 11. Pripremni projekt za ukidanje potrošnje HCFC-a (klorofluorougljikovodika) u RH (u suradnji s UNIDO);
 12. Pripremni projekt za ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih pjena u RH;
 13. Ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih pjena u tvrtki PAVUŠIN d.o.o. (suradnja s UNIDO);
 14. Ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih i integriranih pjena u tvrtki POLI-MIX d.o.o. (suradnja s UNIDO-om i Italijom);
 15. Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj (suradnja s UNIDO-om);
 16. Projekt 'Regionalna strategija za prikupljanje, prijevoz i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj' za tri zemlje s niskom potrošnjom (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora).


NACIONALNI PROGRAM ZA POSTUPNO UKIDANJE POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Country Programme for the Phase-out of Ozone Depleting Substances; Broj projekta: IM/0902-95-43

Ovim projektom prepoznati su najveći potrošači tvari koje oštećuju ozonski sloj te utvrđeni projekti postupnog ukidanja potrošnje tih tvari.

Dana 22. siječnja 1996. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora i sklapanje Sporazuma o projektu 'Izrada nacionalnog programa za postupno ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj', te ovlastila v.d. ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša za potpisivanje Sporazuma. Za provođenje sporazuma dužna je brinuti se Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša (KLASA: 351-01/93-01/03, URBROJ: 5030114-96-1), odnosno od 2000. MZOPU.

Od potpisivanja Sporazuma o projektu 'Izrada nacionalnog programa za postupno ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj' do danas Multilateralni fond za provedbu Montrealskog protokola odobrio je sredstva za provedbu sljedećih projekata (ovi su projekti obuhvaćeni Nacionalnim programom): 'Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj', 'Ukidanje potrošnje freona u Plivi d.d.', 'Ukidanje potrošnje CFC-11 u Oriolik d.d.', 'Ukidanje potrošnje metil bromida pri proizvodnji presadnica duhana' (demonstracijski i provedbeni projekt), 'Gospodarenje rashladnim sredstvima', 'Potpuno ukidanje potrošnje CFC-a u RH', 'Uspostava nacionalne banke halona', 'Radionica i obuka u sektoru otapala' te 'Pokazni projekt za zamjenu rashladnih uređaja sa CFC (chilleri)'.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom, Odjel za zaštitu klime i ozonskog sloja, zadužen je za provedbu projekata utvrđenih Nacionalnim programom. Projekt je dovršen u studenom 1996. godine, a planirana je provedba prepoznatih projekata do 2000., odnosno po potrebi i duže.


POSTUPNO UKIDANJE FREONA 11 PRI PROIZVODNJI FLEKSIBILNIH POLIURETANSKIH PJENA U TVRTKI ORIOLIK d.d.

Phasing out CFC-11 at ORIOLIK flexible polyurethane foam plant; Broj projekta: MP/CRO/97/079.

Projektom je uklonjen stari sustav i korištenje CFC-11 kao sredstvo za napuhivanje te je uveden metilen klorid, tvar koja ne oštećuje ozonski sloj.

Projekt je pokrenut kroz suradnju između UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša i tvrtke ORIOLIK d.d., a temeljem Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Tvrtka ORIOLIK d.d. ovim je projektom uspješno ukinula potrošnju 25 tona tvari CFC-11, čime je znatno smanjena ukupna potrošnja ove tvari u Republici Hrvatskoj.

Sporazum o primjeni postupaka projekta između UNIDO i Oriolika d.d. potpisali su ispred UNIDO-a voditelj projekta Milan Demko, ispred tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša načelnica Odjela za zaštitu zraka Jasenka Nećak, te ispred Oriolik d.d. voditelj proizvodnje Andrija Jagodar.

Priprema projekta započela je u travnju, a projekt je odobren u svibnju 1997. godine. Projekt je dovršen u listopadu 1998. godine.

Projekt je ostvaren u cijelosti; uklonjen je stari sustav i korištenje CFC-11, montirana je sva ugovorena i planirana oprema, probnom proizvodnjom s novom tvari dobivene su pjene koje zadovoljavaju zahtjevima, ugrađena je ventilacija za odvodnju para od proizvodnje čime su zaštićeni radnici, što je potvrđeno atestom.

Projekt je proveden u dvije faze:

 • sustav ventilacije postavljen je uz pomoć tvrtke EX COMPACTO iz Slavonskog Broda, a
 • montaža pumpnog sustava s uređajem za hlađenje isporučena je od tvrtke BEAMECH iz Velike Britanije

POSTUPNO UKIDANJE FREONA U TVRTKI PLIVA d.d.

Phasing out CFCs at PLIVA d.d.; Broj projekta: MP/CRO/97/118

Projektom je ukinuta potrošnja mješavina freona 11 i 12 pri proizvodnji kozmetičkih aerosolnih doza.

Projekt je pokrenut u suradnji između UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša i tvrtke PLIVA d.d., a temeljem Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Tvrtka PLIVA d.d. ovim je projektom ukinula potrošnju 10,6 tona freona CFC-11 i CFC-12, čime se znatno smanjila ukupna potrošnja ovih tvari u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt bila je UNIDO iz Beča u suradnji s tvrtkom Pliva d.d., a koordinator tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

Priprema projekta započela je u travnju, a projekt je odobren u svibnju 1997. godine, a završen u prosincu 1999.

Pliva d.d. je jedini proizvođač aerosolnih doza u Republici Hrvatskoj koji koristi mješavinu CFC-11 i CFC-12. Godišnja proizvodnja iznosi 147 000 aerosolnih doza godišnje. Projektom je zamijenjena potrošnja CFC-a s propan/butan mješavinom, za što je bilo potrebno postaviti novi sustav proizvodnje, skladište plina, te mjere zaštite uključujući kontrolu ispuštanja.


POKAZNI PROJEKT: TRI ALTERNATIVE UPORABI METIL BROMIDA U PROIZVODNJI DUHANA, POIMENICE: SOLARIZACIJA S BIORASKUŽIVANJEM, UPORABA NISKIH DOZA KEMIKALIJA I SUSTAV HIDROPONA, U SKLADU S PROGRAMOM INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA

Demonstration project-Three alternatives to the use of methyl bromide in tobacco production; namely: Solarization plus biofumigation, the use of low-dose chemicals, and non-soil cultivation, all in combination with an integrated pest management programme

Broj projekta: MP/CRO/98/058

Projektom je prepoznat hidroponski način uzgoja presadnica duhana kao najprimjenjivija alternativa metil-bromidu u našim agro-ekološkim uvjetima.

Projekt je pokrenula tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Duhanske tvrtke: Duhan d.d., Rovita d.o.o., Viržinija d.d. i Duhanprodukt d.d. bili su korisnici ovog projekta. Cilj projekta je bio pomoći ovim tvrtkama prepoznati najučinkovitiji način uzgoja presada duhana, bez metil bromida, čime je u potpunosti ukinuti godišnja potrošnja od 30 tona ove tvari u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt je UNIDO iz Beča u suradnji s Institutom za zaštitu bilja Republike Hrvatske i Duhanskim institutom, a koordinator je bila tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

Priprema projektnog zadatka započela je u travnju te je projektni zadatak od strane Multilateralnog fonda odobren u svibnju 1998. godine. Projekt je dovršen u ožujku 2001.

S obzirom da je proizvodnja duhana jedina grana proizvodnje u Republici Hrvatskoj koja koristi metil bromid, potpuno je ukinuta potrošnje ove tvari prije roka određenog Montrealskim protokolom.


UKIDANJE POTROŠNJE METIL BROMIDA U PROIZVODNJI PRESADNICA DUHANA

Phase out of Methyl Bromide in Tobacco Seedlings; Broj projekta: MP/CRO/01/215

Projektom je uspostavljen hidroponski način uzgoja presadnica duhana, čime je ukinuta godišnja potrošnja od 30 tona tvari metil bromid.

Projekt je pokrenulo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Duhanske tvrtke: Duhan d.d., Rovita d.o.o., Viržinija d.d. i Duhanprodukt d.d. bilu su korisnici ovog projekta. Cilj projekta je bio pomoći tvrtkama pri prelasku na hidroponski način uzgoja presada duhana, čime je u potpunosti ukinuta godišnja potrošnja od 30 tona metil bromida u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila UNIDO iz Beča u suradnji s Institutom za zaštitu bilja Republike Hrvatske i Duhanskim institutom, a koordinator je bilo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Projekt je započet u svibnju 2002. godine, a dovršen u prosincu 2006. godine.

S obzirom da je proizvodnja duhana jedina grana proizvodnje u Republici Hrvatskoj koja koristi metil bromid, potpuno je ukinuta potrošnja ove tvari prije roka određenog Montrealskim protokolom.

GOSPODARENJE RASHLADNIM SREDSTVIMA

Refrigerant Management Plan; Broj projekta: MP/CRO/98/020

Projektom se uspostavljen sustav prikupljanja i recikliranja klorofluorovodika (CFC) u sektoru rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

Projekt je pokrenula tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, a nastavak projekta Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation). Priprema za nastavak projekta ("RMP Update Strategy in Croatia") radi se u bilateralnoj suradnji s Institutom za okoliš iz Stockholma (Stockholm Environment Institute - SEI).

Projekt je podijeljen na tri cjeline:

 • uspostava sustava prikupljanja i recikliranja freona,
 • obuka djelatnika carinske službe, te
 • obuka servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila UNIDO iz Beča u suradnji s Centrom za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Agencijom za posebni otpad d.o.o. i Carinskom upravom Ministarstva financija, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Projektom su osnovana tri centra za prikupljanje i recikliranje freona, izvršena obuka 600 servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja te obuka djelatnika carinske službe. Time su uspostavljeni temelji za sprječavanje nezakonitog trgovanja tvarima koje oštećuju ozonski sloj, te uspostave mreže prikupljanja i recikliranja freona.


POTPUNO UKIDANJE POTROŠNJE CFC-a U REPUBLICI HRVATSKOJ

Terminal Phase-out Management Plan; Broj projekta: MP/CRO/03/033

Projektom je pravovremeno, održivo i isplativo ukinuta potrošnja klorofluorovodika (CFC-a) u Republici Hrvatskoj do 1. siječnja 2006. godine.

Projekt je odobren u travnju 2003. godine na 39. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča i Institut za okoliš iz Stockholma (SEI) u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, APO d.o.o. usluge zaštite okoliša i Fakultetom strojarstva i brodogradnje, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt obuhvaća provedbu slijedećih aktivnosti i međusobno povezanih mjera:

 • poboljšanje stručnosti postojeće radne snage
 • poboljšanje obuke u strukovnim školama
 • izradu Koda dobre prakse
 • uspostavu sustava oporabe klorofluorougljika (CFC-a)
 • ciljane informacije - promidžbene aktivnosti za građanstvo, servisere i centre
 • izrada nove Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

Provedbom projekta ostvareno je slijedeće:

 • 830 servisera završilo je seminar prema programu „Gospodarenje rashladnim sredstvima“
 • 8 strukovnih škola opremljeno je demonstracijskom opremom za obuku učenika
 • izrađeni su materijali za obuku u strukovnim školama
 • 16 profesora strukovnih škola završilo je obuku
 • izrađen je i distribuiran Kod dobre prakse
 • nova uredba o Tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) stupila je na snagu u listopadu 2005. godine


USPOSTAVA NACIONALNE BANKE HALONA

Sectoral phase out program: 'Establishing a halon bank for Croatia'; Broj projekta: CRO/HAL/43/TAS/24

Projektom je uspostavljen centar za prikupljanje i recikliranje halona u protupožarnim uređajima

Projekt je pokrenulo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Projekt je započeo pripremnom fazom u okviru koje je 2003. godine održana radionica „Uspostava nacionalne banke halona“ u tvrtci Pastor inženjering d.d., na kojoj su sudjelovali svi relevantni korisnici halona u RH.

U nastavku projekta raspisan je natječaj, odabrana tvrtka iz protupožarnog sektora, isporučen je opreme i tehnička pomoć u vidu radionica za obuku djelatnika.

Projekt je podijeljen na dvije cjeline:

 1. Uspostava prikupljanja i recikliranja za halon 1211 i 1301
 2. Tehnička pomoć protupožarnom sektoru

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila GTZ Proklima (Njemačko društvo za tehničku suradnju), a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projektom je odabrana tvrtka iz protupožarnog sektora putem javnog natječaja koja je nacionalni centar - banka za prikupljanje i recikliranje halona, dok se oporaba istih vrši u inozemstvu. Značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da je prema odredbama Montrealskog protokola od 1. siječnja 2010. godine u Republici Hrvatskoj zabranjena potrošnja halona, osim za kritične namjene za što se u okviru aktivnosti banke čuvaju odgovarajuće količine halona. Navedeno u praksi za sve korisnike postojećih protupožarnih sustava znači obvezu prikupljanja halona iz istih, te njihovu zamjenu alternativnim tvarima koje nisu štetne za ozonski sloj. Haloni koji nije moguće reciklirati ili oporabiti u konačnici će kao opasan otpad biti upućeni na uništavanje u odgovarajuću spalionicu u inozemstvu.


OBUKA I RADIONICA U SEKTORU OTAPALA

Training and awareness workshop in solvents (CTC) sector; Broj projekta: MP/CRO/05/001

U okviru projekta, na Plitvičkim jezerima je 27. i 28. lipnja 2006. godine održana obuka i radionica za korisnike otapala (ugljik tetraklorid i metil kloroform) koja oštećuju ozonski sloj

Projekt je odobren u travnju 2005. godine na 45. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt se sastojao od dvije faze:

 1. Prikupljanje podataka i izrada studije o potrošnji otapala koja oštećuju ozonski sloj za razdoblje 2002. - 2004. godine
 2. Održavanja dvodnevne obuke i radionice

Radionica je imala slijedeće ciljeve:

 • prikazati rezultate studije o potrošnji ozonu štetnih otapala po sektorima u RH
 • istaknuti zajedničku problematiku korisnika navedenih tvari
 • pružiti korisne tehničke informacije u smislu rješavanja njihovih problema
 • prikazati sažetak značajnih pitanja vezanih uz zdravlje i sigurnost
 • povećati i osnažiti kapacitet tijela državne uprave iz nadležnosti zaštite okoliša u smislu pružanja savjeta o mogućnostima ulaganja u zamjenske tehnologije, kako bi ukidanje potrošnje ozonu štetnih otapala bilo u rokovima koje propisuje Montrealski protokol.

Zaključeno je kako Republika Hrvatska ima vrlo nisku potrošnju organskih otapala štetnih ozonskom sloju, isključivo korištenih u analitici voda (tetraklormetan), te da nisu utvrđeni značajniji potrošači u industrijskom sektoru. U analitici vode za piće još nije razvijena metoda dovoljne osjetljivosti koja bi koristila zamjenske tvari. Količine tetraklorougljika za primjenu u analitičke hrvatskom tržištu dostatne su za otprilike 10 godina.


REGIONALNI POKAZNI PROJEKT ZA ZAMJENU RASHLADNIH UREĐAJA KOJI KORISTE CFC (klorofluorougljike) - 'CHILLERI'

Broj projekta: MP/RER705/010

Projektom je napravljena zamjena uređaja za hlađenje koji kao rashladno sredstvo koriste klorofluorougljike (CFC) - (chilleri), te su umjesto istih instalirani uređaji koji koriste zamjenske tvari koje ne oštećuju ozonski sloj.

Projekt je odobren u prosincu 2005. na 47 sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt je podijeljen u dvije faze:

 1. Prikupljanje podataka i izrada studije o instaliranim uređajima u RH koji kao rashladno sredstvo koriste klorofluorougljike (CFC) – centrifugalni čileri
 2. Zamjena rashladnih uređaja novim koji koriste zamjenske tvari

Cilj projekta je bio ukinuti potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj (klorofluorougljici), te ujedno ostvariti veću energetsku učinkovitost.


PRIPREMNI PROJEKT ZA UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-a (hidroklorofluorougljika) U RH

Preparation of an HCFC phase-out management plan for Croatia; Broj projekta: CRO/PHA/55/PRP/31

Projekt je odobren u srpnju 2008. na 55. sastanku Izvršnog odobora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Zadatak projekta je bio izraditi sveobuhvatnu strategiju za postizanje ciljeva za ukidanje potrošnje HCFC-a. Izrađen je prijedlog koji će poslužiti pri izradi zakonske regulative koja će regulirati promet HCFC-ima kroz uvozne kvote i kontrolu cijena, primjenu provedbenog plana, dostupnost zamjenskih tvari i tehnologija te koordinaciju s ostalim relevantnim zakonskim odrednicama. Projekt također prikazuje korake potrebne za ispunjavanje obveza Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a na svim razinama: proizvodnja, servisni sektor, edukacija, legislativa.

PRIPREMNI PROJEKT ZA UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH PJENA U RH

Preparation for the phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam production; Broj projekta: CRO/FOA/57/PRP/33

Projekt je odobren u travnju 2009. godine na 57. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Zadatak projekta je prikupiti potrebne podatke o količinama HCFC-a koji se koristi u proizvodnji poliuretanskih pjena, definirati specifičnosti proizvodnje i predložiti najbolje načine prilagodbe. Projekt će osigurati tvrtkama koje se bave proizvodnjom poliuretanskih pjena konzultiranje s međunarodnim stručnjacima u području proizvodnje pjena kako bi prilagodba njihovih proizvodnih linija bila optimalna.


UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH PJENA U TVRTKI Pavušin d.o.o.

Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of PU rigid foam at PAVUSIN Broj projekta: CRO/FOA/59/INV/34

Projektom se ukida potrošnja HCFC-141b kao napuhavajućeg sredstva u proizvodnji poliuretanskih pjena u tvrtki Pavušin d.o.o. i zamjenjuje se n-pentanom.

Projekt je odobren u studenom 2009. godine na 59. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovim projektom direktno će se smanjiti potrošnja HCFC-141b u Hrvatskoj za 17.73 MT, doprinoseći tako obvezama Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a.

INSTITUCIJSKO OSNAŽIVANJE U SVRHU PROVEDBE MONTREALSKOG PROTOKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ (u suradnji s UNEP IE)

1997.-2015.

Institutional Strengthening for the Implementation of the Montreal Protocol in Croatia

Projekt je pokrenut kroz suradnju između UNEP IE i tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša -Projekt je ispred Vlade Republike Hrvatske u travnju 1997. godine potpisao dr. Ante Kutle, ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, a u ime Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda gospodin E. F. Ortega, šef Odjela uprave programa financiranja.

Od tada je projekt produživan na razdoblja od dvije godine. Dopunu sporazuma o navedenom projektu potpisao je, zaključkom Vlade RH od 26.10.2000., g. Božo Kovačević, ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Trenutno je u tijeku provedba VII. i  VIII. faze 

Zadaci projekta su sljedeći:

 • Provedba, praćenje i evaluacija odobrenih projekata uključujući nacionalni plan kao i planove ukidanja CFC- a i HCFC- a;
 • Prikupljanje i obrada informacija o potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS);
 • Nacionalna kampanja osvješćivanja javnosti o zaštiti ozonskog sloja;
 • Širenje informacija o novim tehnologijama i zamjenama za TOOS;
 • Pomoć pri donošenju odluka vezanih za pitanje ozona te unapređenje sustava nadzora TOOS- a;
 • Podnošenje izvješća o napretku i financijskog izvješća UNEP DTIE-u;
 • Podnošenje Tajništvu za ozon godišnjeg izvješća o potrošnji i proizvodnji TOOS-a;
 • Podnošenje Vijeću Multilateralnog fonda godišnjeg izvješća o provedbi programa za zemlju;
 • Uvođenje mjera za sprječavanje nezakonitog trgovanja TOOS- om;
 • Umrežavanje i suradnja s nacionalnim dionicima;
 • Sudjelovanje na sastancima Montrealskog protokola i ECA mreže.

UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH I INTEGRIRANIH PJENA U TVRTKI Poli-mix d.o.o.

Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of PU rigid and integral skin foam at POLI-MIX company

Projektom se ukida potrošnja HCFC-141b kao napuhavajućeg sredstva u proizvodnji pjena u tvrtki Poli-mix d.o.o. i zamjenjuje se tehnologijom koja se bazira na upotrebi vode.

Projekt je odobren u svibnju 2010. godine na 60. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovim projektom direktno će se smanjiti potrošnja HCFC-141b u Hrvatskoj za 16 MT, doprinoseći tako obvezama Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a.


UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-a U REPUBLICI HRVATSKOJ

HCFC Phase out management plan (HPMP) in Croatia

Projekt je odobren na 61. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda Montrealskog protokola održanom u Montrealu, Kanada od 05. do 09. srpnja 2010. godine.

Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 

Ovaj projekt je  ubrzao ukidanje potrošnje HCFC-a za 26 godine prije zacrtanih rokova prema Montrealskom protokolu.

Provedene aktivnosti:

 • pomoć za izradu zakona, uredbi, pravilnika,
 • trening 8 nacionalnih predavača po standardima EU
 • nabava opreme i uređaja za centre za obuku
 • trening osoblja RRR centara
 • nabava identifikatora za carinu i centre za obuku
 • zamjena uređaja koji sadrže HCFC-e (suradnja s FZOEU)
 • uređaji su zamijenjeni u ustanovama,  institucijama, bolnicama
 • obuka carinika
 • obuka inspektora zaštite okoliša
 • nabava uređaja s novim tehnologijama za srednje strukovne škole
 • obuka nastavnika srednjih strukovnih škola
 • tisak priručnika za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja

 

PROJEKT 'REGIONALNA STARTEGIJA ZA PRIKUPLJANJE, PRIJEVOZ I UNIŠTAVANJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ ZA TRI ZEMLJE S NISKOM POTROŠNJOM' (BiH, Hrvatska i Crna Gora)

Izvršni Odbor Multilaterlanog fonda za provedbu Montrealskog protokola je na 69. sjednici odobrio pilot projekt 'Prikaz regionalne strategije za gospodarenje i zbrinjavanje TOOS otpada u ECA regiji'. Cilj projekta je zbrinjavanje 29,07 metričkih tona otpada koji sadrži TOOS prikupljenih u trima navedenim zemljama.

MLF je osigurao sredstva za financiranje:

 • uništavanja TOOS-a, ishođenje dozvola za izvoz, analizu plina i nabavu spremnika za skladištenje i prijevoz plina
 • na taj način ušteđena su znatna sredstva koja bi se inače za iste procese trebala financirati sredstvima FZOEU.