Službeni obrasci

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

OBRAZAC PNOS

Sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) te članku 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini 3 kg ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS putem web aplikacije na adresi: http://pnos.haop.hr/

OBRASCI KT1, KT3, KT4, KT5

Sukladno  Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 1.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 3.

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Ministarstvu podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci se dostavljaju Ministarstvu na obrascima KT 4 i KT 5.

Obrasci KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 dostavljaju se putem web aplikacije na adresi: http://kt.haop.hr/

Za sve dodatne informacije i korisničku podršku u korištenju aplikacije možete kontaktirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na:

Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
Telefon:  01/5581-660 (radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 h)
E-mail: F-TOOS@mingor.hr
 

Obrasce KT 1, KT 3, KT 4, KT 5 i PNOS možete preuzeti u nastavku i na: http://kt.haop.hr/


OBRASCI KT2, SK1, SK2 I KTZ1

Budući da je uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari zabranjen, proizvodi poput rashladnih i klimatizacijskih uređaja, proizvoda u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini, otapala, sustava i aparata za gašenje požara, te polimernih materijala moraju biti popraćen Izjavom da proizvod ne sadrži kontrolirane tvari na obrascu KT 2.

Obrazac KT 2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

 


Za uređaje ili opremu koja sadrži 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascu SK 1 (servisna kartica rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja i dizalica topline), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.
 


Za opremu i sustave koji sadrže 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater opreme ili sustava vodi servisnu karticu na obrascu SK 2 (servisna kartica protupožarnog sustava), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

 

Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

Obrazac KTZ 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje