Tvari koje oštećuju ozonski sloj

Znanstvena su istraživanja dokazala da su tvari koje je čovjek proizveo uzrokom oštećenja ozonskog sloja. Tvari koje sadrže u različitim kombinacijama kemijske elemente klor, fluor, brom, ugljik i vodik, poznatije su pod nazivom tvari koje oštećuju ozonski sloj TOOS a u njih se ubrajaju:

Freoni (klorofluorougljici, CFC) koji se nalaze i koriste u:

 • aerosolima gdje služe kao potisni plin deodoranta, parfema, lakova za kosu, medicinskih preparata, insekticida i sl.,
 • industriji namještaja kao sredstvo za pjenjenje pri proizvodnji pjenastih guma,
 • industriji fleksibilnih i krutih poliuretanskih pjena za termoizolaciju,
 • proizvodnji plastičnih masa,
 • sredstvima za čišćenje i odmašćivanje u elektroindustriji i u domaćinstvima kao otapala,
 • hladnjacima i ledenicama, hladnjačama i drugim rashladnim sustavima, te
 • klima uređajima i toplinskim pumpama.

Haloni koji se koriste prvenstveno u uređajima za gašenje požara i u protupožarnim instalacijama.

Osim freona i halona, ozonski sloj oštećuju:

 • ugljik tetraklorid koji se nalazi u otapalima i sredstvima za čišćenje te u fumigantima,
 • metil bromid koji služi kao sredstvo za fumigaciju tla u staklenicima a kod nas se najviše koristi u proizvodnji presadnica duhana,
 • 1,1,1 triklor etan, odnosno metil kloroform koji se koristi kao otapalo za odmašćivanje strojeva te
 • Nezasićeni klorofluorougljikovodici i nezasićeni bromougljikovodici.