Aerosolni raspršivači

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima 
(NN br. 45/2014140/2014 i 117/2017)  

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima (75/324/EEZ) (SL L 147, 9. 6. 1975., str. 40 - 47) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 44., str. 10 - 17)

Direktiva Komisije 94/1/EZ od 6. siječnja 1994. o prilagođavanju nekih tehničkih detalja Direktive Komisije 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima (SL L 23, 28. 1. 1994., str. 28 - 29) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 57., str. 64 - 65)

Direktiva Komisije 2008/47/EZ od 8. travnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Tekst značajan za EGP (SL L 96, 9. 4. 2008., str. 15 - 28) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50, str. 54 - 67)

Direktiva Komisije 2013/10/EU od 19. ožujka 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima radi prilagodbe njezinih odredaba o označivanju Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa Tekst značajan za EGP (SL L 77, 20. 3. 2013., str. 20 - 22) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 61., str. 294 - 296)

Direktiva Komisije (EU) 2016/2037 оd 21. studenoga 2016. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ u pogledu najvećeg dopuštenog tlaka aerosolnih raspršivača te radi prilagodbe njezinih odredaba o označivanju Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP (SL L 314, 22. 11. 2016.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na aerosolne raspršivače definirane u članku 2. Pravilnika, s izuzećem onih čiji najveći volumen ne prelazi 50 ml, i onih čiji je najveći volumen veći od volumena navedenog u točkama 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 i 5.2 Dodatka Pravilnika.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Svaki aerosolni raspršivač, mora imati pričvršćenu naljepnicu sa sljedećim podacima napisanim vidljivim, čitkim i neizbrisivim slovima, osim ako je raspršivač premalih dimenzija (maksimalnog kapaciteta 150 ml ili manje) da bi se stavila oznaka:

 1. Ime i adresa ili trgovački znak osobe odgovorne za stavljanje aerosolnog raspršivača na tržište.
 2. Oznaka »з« (obrnuti epsilon) koja potvrđuje sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika.
 3. Kodna oznaka koja omogućava identifikaciju serije.
 4. Podaci navedeni u točki 2.2 Dodatka Pravilnika.
 5. Korisni sadržaj izražen u masenim i volumnim jedinicama.

Kada aerosolni raspršivač sadrži zapaljive komponente definirane točkom 1.10 Dodatka Pravilnika, ali se ne smatra »zapaljivim« ili »izuzetno zapaljivim« prema mjerilima navedenim u točki 1.11 Dodatka Pravilnika, količina zapaljive tvari sadržana u aerosolnom raspršivaču mora se čitko i neizbrisivo naznačiti na naljepnici aerosolnog raspršivača tekstom »X % mase sadržaja je zapaljivo«.

Svaki aerosolni raspršivač mora vidljivo imati čitljive i neizbrisive oznake:

 1. ako je aerosol klasificiran kao »nezapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Upozorenje« i ostale elemente naljepnice za 3. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;
 2. ako je aerosol klasificiran kao »zapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Upozorenje« i ostale elemente naljepnice za 2. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;
 3. ako je aerosol klasificiran kao »vrlo lako zapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Opasnost« i ostale elemente naljepnice za 1. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;
 4. ako je aerosolni raspršivač namijenjen za maloprodaju, oznaku obavijesti P102 predviđenu u dijelu 1. tablici 6.1. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;
 5. sve dodatne oznake upozorenja o djelovanju kojima se potrošače upozorava na posebne opasnosti proizvoda; ako su uz aerosolni raspršivač priložene zasebne upute za upotrebu, u njima se moraju naglasiti takva upozorenja o djelovanju.«

Nacionalna mjera

 • U svrhu sigurne i pravilne uporabe aerosolnih raspršivača na području Republike Hrvatske sve upute i podaci moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Tehnička dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i/ili na jednom od službenih jezika Europske unije ili mora biti dostupna njezina ovjerena kopija
 • Osoba odgovorna za stavljanje aerosolnih raspršivača na tržište mora opisati metodu koja je korištena za utvrđivanje ogrjevne vrijednosti u dokumentu koji mora biti lako dostupan i na hrvatskom jeziku i/ili na jednom od službenih jezika Europske unije na adresi navedenoj na oznaci/naljepnici u skladu s točkom (a) stavak 1. članak 5. Pravilnika kad se ogrjevna vrijednost koristi kao parametar u određivanju zapaljivosti aerosola a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa