Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/2023)

Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023)

NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) prestaju važiti odredbe članaka 20., 26., 36., 37., 41., 49. do 53. i 70. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 125/2009., 31/2011., 39/2013. i 62/2013.) u dijelu koji se odnosi na predmete i materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće.
 

Nadležno tijelo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Email: voda@miz.hr 
Tel: 01 46 07 555
Web:https://zdravlje.gov.hr/


Područje primjene

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati propisani su u člancima 37. i 38. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/2023) te člancima 5.- 7. te 50 Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023):

Članak 37. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/2023)

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije građevnih proizvoda, materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju obvezne su, uz poštivanje posebnih propisa kojima su uređeni građevni proizvodi odnosno predmeti opće uporabe, poštivati i odredbe Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/2023) (u daljnjem tekstu: Zakona) te provedbenih odluka Europske komisije kojima se odobravaju materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju te provoditi sljedeće:
  • osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne ugrožavaju zdravstvenu ispravnost vode kako je definirana Zakonom
  • osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne utječu negativno na boju, okus i miris vode te da ne povećavaju rast mikroorganizama
  • osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne otpuštaju kontaminante u vodu u količinama koje su veće nego je potrebno s obzirom na namjenu materijala
  • osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ispunjavaju minimalne higijenske zahtjeve te opće i posebne uvjete koji se odnose na njihovu zdravstvenu ispravnost propisanu Pravilnikom o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023).

Članak 38. 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/2023)

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju su zdravstveno ispravni ako ispunjavaju sljedeće minimalne higijenske zahtjeve:
a) ne ugrožavaju izravno ili neizravno zaštitu zdravlja ljudi kako je predviđeno odredbama ovoga Zakona
b) ne utječu negativno na boju, miris ili okus vode
c) ne povećavaju rast mikroorganizama
d) ne otpuštaju kontaminante u vodu u količinama koje su veće nego što je potrebno s obzirom na namjenu materijala
e) ne prelaze vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti koji su propisani propisanu Pravilnikom o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) i/ili provedbenim odlukama Europske komisije kojima se odobravaju proizvodi, materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju
f) ispunjavaju u pogledu sastava i namjene odredbe propisanu Pravilnikom o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) i/ili provedbenih odluka Europske komisije kojima se odobravaju proizvodi, materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.
 
Članak 5. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023)

Predmeti u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju uz uvjete iz članka 38. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( Narodne novine, br. 30/2023) moraju ispunjavati i odredbe Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) uz uvjet da nisu izrađeni od materijala koji je propustljiv i porozan i koji ne utječe nepovoljno na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju.
Predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju moraju ispunjavati i restrikcije propisane Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ, te posebnih propisa kojima su uređeni građevni proizvodi ukoliko su za njih propisane.

Uz materijale i predmete koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju mora biti priložena Izjava o sukladnosti proizvoda u kojoj se navodi da isti udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika.
Izjava sukladnosti proizvoda mora biti izrađena u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. navedenoga Pravilnika i ista se mora dostaviti svim subjektima i nadležnim tijelima. Uz Izjavu sukladnosti proizvoda uvijek mora biti priložen Ispitni izvještaj. Valjanost Izjave sukladnosti proizvoda vrijedi dok su istovjetni uvjeti proizvodnje materijala ili predmeta i zakonski zahtjevi.
Građevni proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, uz ispunjavanje zahtjeva odredbi ovoga Pravilnika, moraju ispunjavati zahtjeve sukladno posebnim propisima kojima su uređeni građevni proizvodi.
 
Članak 6. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023)

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju moraju biti označeni ili na ambalaži proizvoda ili na popratnom pratećem dokumentu u skladu s odredbama zakona koji uređuje predmete opće uporabe odnosno u skladu s propisima kojima su uređeni građevni proizvodi te imati istaknutu jasnu namjenu materijala i predmeta i upute za uporabu ako je nužno radi pravilne primjene.
 
Članak 7. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023)

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta (proizvoda) koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju,  javni isporučitelji vode vodne usluge javne vodoopskrbe pravne i fizičke osobe, koje ugrađuju materijale ili predmete u novim ili budućim instalacijama, ili u slučaju popravka ili rekonstrukcije u postojećim instalacijama za zahvaćanje, obradu, skladištenje ili distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju a koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju i svi ostali subjekti kojima je za obavljanje djelatnosti potrebno osigurati sukladnost materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju obvezni su u svim fazama stavljanja na tržište ili uporabe materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (prioritetni objekti, isporučitelji vode i vodoinstalateri) uspostaviti sustav sljedivosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na način da znaju od kojih subjekata su materijale ili predmete zaprimili i kojim subjektima su ih isporučili.
 
Članak 50. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023)

Do stupanja na snagu provedbenih i delegiranih odluka Europske komisije pravne i fizičke osobe u obvezi su primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika.

Nadalje, danom stupanja na snagu Provedbenih odluka Europske komisije za pojedinu skupinu materijala (organski, metalni, cementni, emajli i keramički materijali, te iznimke u manjim ili sastavljenim komponentama) te Delegiranih Odluka Komisije koje uređuju označavanje predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju i EU izjave o sukladnosti predmeta prestati će se primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika koje su propisane odredbama Provedbenih odluka Europske komisije odnosno Delegiranih odluka Europske komisije.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije građevnih proizvoda i materijala i predmeta (proizvoda) koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 5. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Analize materijala i predmeta koji dolaze u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju izrađene prema odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narode novine«, broj 125/2009, 31/2011 i 39/2013) mogu se koristiti za izradu Izjave sukladnosti predmeta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ako za materijal ili predmet subjekt posjeduje istovjetne analize analizama propisanim ovim Pravilnikom.
Vrijednosti parametra olova od 10 µg/l propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) primjenjuju se do 12. siječnja 2036. godine, nakon čega se primjenjuje vrijednost od 5 µg/l.
Tablica 4. Priloga II. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 64/2023) propisani su kriteriji za ispitivanje predmeta ovisno o vrsti materijala propisani.
 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat
Email: pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa