Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica

 

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

(NN br. 43/2016)

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1 500 V za istosmjernu struju, osim opreme i pojava navedenih u Dodatku II. Pravilnika.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Električna oprema može se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Uniji, te kada ne ugrožava sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da je ispravno ugrađena, održavana i korištena u namijenjene svrhe. Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva propisani su u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Nacionalna mjera - Kontakt podaci proizvođača, uvoznika moraju biti na hrvatskom jeziku. Proizvođači moraju osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

EU izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku.
 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa