Voda

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/1842/20 i 52/21
 

Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama (NN br. 85/19 i 52/22

 

EU zakonodavstvo

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10. 2. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 115/2010)

Direktiva 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 26. 6. 2009.)

Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22. 5. 2003.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljanju na tržište u ambalaži

Prirodne mineralne vode
 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Sukladno članku 80. stavku 2. podstavku 2. Zakona o poljoprivredi „prirodna mineralna voda“ koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske samo ako je proveden postupak priznavanja i doneseno Rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode.

Iznimno „prirodna mineralna voda“ koja se crpi iz tla trećih zemalja, a koju je priznalo nadležno tijelo druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora te se kao takva nalazi na zajedničkom tržištu Europske unije ne podliježe postupku priznavanja u Republici Hrvatskoj.

Također, postupku priznavanja u Republici Hrvatskoj ne podliježe niti “prirodna mineralna voda” koja se crpi iz tla država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora koju je priznalo nadležno tijelo tih država.

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Članci 7. - 26. propisuju definiciju prirodne mineralne vode, maksimalno dopuštene koncentracije određenih tvari u prirodnoj mineralnoj vodi, mikrobiološke zahtjeve, dopuštene tehnološke postupke, postupak odobravanja određenih dopuštenih tehnoloških postupaka, dokumentaciju za postupak priznavanja prirodne mineralne vode, uvjete korištenja prirodne mineralne vode sa izvora, pravila za označavanje prirodnih mineralnih voda, obveze subjekata u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost punjenja prirodne mineralne vode u ambalažu radi njezinog stavljanja na tržište.

Člancima 19. i 20. propisuju postupak priznavanja i potrebnu dokumentaciju za prirodne mineralne vode.
 

Prirodne izvorske vode

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Članci 27. - 35. propisuju definiciju prirodne izvorske vode, mikrobiološke zahtjeve, dopuštene tehnološke postupke, postupak odobravanja određenih dopuštenih tehnoloških postupaka, uvjete korištenja prirodne izvorske vode sa izvora, pravila za označavanje prirodnih izvorskih voda, obveze subjekata u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost punjenja prirodne izvorske vode u ambalažu radi stavljanja na tržište.

 

Područje primjene

Prirodne mineralne vode

Označavanje prirodne mineralne vode navodom „pogodno za pripremu hrane za dojenčad“

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Članak 25. stavak 2. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama propisuje da prirodna mineralna voda može biti označena navodom „pogodno za pripremu hrane za dojenčad“ ukoliko udovoljava kriterijima propisanim u Dodatku 5. istoga Pravilnika.

 

Područje primjene

Prirodne izvorske vode

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Sukladno članku 80. stavku 2. podstavku 2. Zakona o poljoprivredi „prirodna izvorska voda“ koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske samo ako je proveden postupak priznavanja i doneseno Rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode.

Također, postupak priznavanja se ne primjenjuje na prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora i koje su kao takve zakonito stavljene na zajedničko tržište Europske unije.


Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Članci 27. - 35.
propisuju definiciju prirodne izvorske vode, mikrobiološke zahtjeve, dopuštene tehnološke postupke, postupak odobravanja određenih dopuštenih tehnoloških postupaka, dokumentaciju za postupak priznavanja prirodne mineralne vode, uvjete korištenja prirodne izvorske vode sa izvora, pravila za označavanje prirodnih izvorskih voda, obveze subjekata u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost punjenja prirodne izvorske vode u ambalažu radi stavljanja na tržište.

Članci 30. i 31. propisuju postupak priznavanja i potrebnu dokumentacija za prirodne izvorske vode.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa