Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
(NN br. 50/201218/2013115/2018 i 127/2019)  

 

EU Direktiva

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

Email: HELPDESK-REACH helpdesk-reach@miz.hr

Tel: 01 46 07 555

 

Područje primjene

Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.)

 

Nacionalna mjera

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12, 18/13, 115/18 i 127/19)

 

OZNAČAVANJE

Članak 7.

Naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese.

 

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.) propisana je mogućnost korištenja nacionalnog jezika kod označavanja kemikalija.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa