Kristalno staklo

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla (NN br. 135/200532/2009)

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/2021


 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu (69/493/EEZ)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Pravilnikom se propisuju tehnički zahtjevi za sastav te označivanje proizvoda od kristalnog stakla, navedenih u Dodatku I. Pravilnika, kao i metode za određivanje kemijskih i fizikalnih svojstava vrsta kristalnog stakla, navedenih u Dodatku II. Pravilnika, a koji pripadaju tarifnoj oznaci 70.13 Carinske tarife.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Proizvodi od kristalnog stakla mogu se stavljati na tržište samo ako opisi navedeni u stupcu (b) Dodatka I. imaju odgovarajuća svojstva navedena u stupcima (d), (e), (f) i (g) Dodatka I. Pravilnika.

Ako je proizvod od kristalnog stakla označen jednim od opisa navedenim u stupcu (b) Dodatka I. Pravilnika može imati i odgovarajući identifikacijski simbol koji je prikazan u stupcu (h) Dodatka I. Pravilnika.«

Ako robna marka, naziv poduzeća ili bilo koji drugi natpis sadrži kao glavni dio, kao pridjev ili u korijenu opis naveden u stupcima (b) i (c) Dodatka I. Pravilnika ili opis koji bi mogao navesti da ga se zamijeni s opisima navedenim u stupcima (b) i (c) Dodatka I. Pravilnika, neposredno ispred robne marke, naziva ili natpisa mora stajati vidljivi natpis, koji obuhvaća:

  1. opis proizvoda, ako taj proizvod ima svojstva, navedena u stupcima (d) - (g) Dodatka I. ovoga Pravilnika
  2. izjavu o preciznim svojstvima proizvoda, ako taj proizvod nema svojstva navedena u stupcima (d) - (g) Dodatka I. Pravilnika

Nacionalna mjera - Sukladno propisu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode proizvođači moraju osigurati da upute i podaci o sigurnosti budu na hrvatskom jeziku. Podaci o sigurnosti moraju biti na hrvatskom jeziku.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa