Žičare

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o žičarama (NN br. 96/18)  

 

Područje primjene

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na žičare za prijevoz osoba.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na:

  1. dizala koja trajno povezuju razine građevina i namijenjena su za prijevoz osoba, osoba i tereta ili samo tereta
  2. postrojenja namijenjena u poljoprivredne ili šumarske svrhe
  3. žičare za poslugu planinskih skloništa i kuća namijenjenih samo za prijevoz tereta ili posebno određenih osoba
  4. nepokretnu ili prijenosnu opremu koja je projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba (zip line, spuštalice i slična oprema)
  5. rudarska postrojenja ili druga nepokretna industrijska postrojenja koja se koriste za industrijske aktivnosti i
  6. postrojenja u kojima se korisnici ili vozila kreću vodom.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz žičare koja uključuju gradnju novih žičara, davanje koncesije u području žičara, odredbe o upravitelju i voditelju žičare te tehničkom osoblju, uvjete za rad i održavanje žičare, odredbe o sigurnosnoj analizi, izdavanju odobrenja za rad žičare i stručno-tehničkom pregledu žičare te odredbe o inspekcijskom nadzoru i prekršajima, prijavu tijela za ocjenu sukladnosti i ostala pitanja u vezi sa žičarama.

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu

Broj objave u Narodnim novinama, datum i poveznica

NN 46/2019 od 8.5.2019., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_46_913.html

 

Područje primjene

(1) STP obuhvaća vizualni pregled građevinskih objekata i njihovih dijelova, vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje sve strojarske opreme, svih nosača s ovjesom i priborom, svih sigurnosnih funkcija i signalno-sigurnosnih uređaja, mobilne opreme za evakuaciju i dodatne vizualne provjere zaštitnih konstrukcija, mreža i prepreka i prohodnosti trase.

(2) STP može biti potpuni ili djelomičan.

(3) Na žičari se prije početka rada i izdavanja odobrenja za rad nove žičare i najmanje jednom godišnje provodi potpuni STP.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Članak 1.

  1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obavljanja stručno-tehničkog pregleda (u daljnjem tekstu: STP) žičare, izgled i sadržaj zapisnika STP-a koji se primjenjuje na postupak prije početka rada i izdavanja odobrenja za rad nove žičare te nakon toga jednom godišnje i nakon većih preinaka ili izvanrednih situacija na žičari te popis dokumenata o sukladnosti pri STP-u, kojima se dokazuje da žičara ispunjava sigurnosne i opće zahtjeve.

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara

Broj objave u Narodnim novinama, datum i poveznica

NN 76/2019 od 9.8.2019., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_76_1607.html

 

Područje primjene

Članak 3.

(1) Odredbe poglavlja I., II., III., IV., V. i prilozi ovoga Pravilnika se primjenjuju na žičare u radu.

(2) Odredbe poglavlja I. II., IV., V. i prilog I ovoga Pravilnika se primjenjuju na podsustave i sigurnosne komponente stavljene na tržište i ugrađene u nove žičare i u žičare u radu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko su odredbe poglavlja III. ovoga Pravilnika u suprotnosti s dokumentacijom iz članka 265. stavka 2. ovoga Pravilnika, primjenjuju se zahtjevi iz odnosne dokumentacije.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti za siguran rad žičara u radu i održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara.

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Ministarstvo mora, prometa i intrastrukture,

Sektor željezničkog i intermodalnog prometa,

sektor.zeljeznice@mmpi.h

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa