Radijska oprema

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o radijskoj opremi
(NN br. 49/201688/2019)
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
(NN br. 126/2021
 

EU Direktiva

Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153/62, 22. 5. 2014.)
 

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Email: violeta.bizalj@mmpi.hr
Tel: 01 6169 437
Web: https://mmpi.gov.hr/
 

Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na radijsku opremu
 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Radijska oprema mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima:

 1. zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te zaštite imovine, uključujući zahtjeve u pogledu sigurnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja
 2. zaštitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti
 3. zahtjevima u pogledu projektiranja i proizvodnje radijske opreme koja djelotvorno upotrebljava radiofrekvencijski spektar i podržava učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra, kako bi se izbjegle štetne smetnje
 4. zahtjevima koji se odnose na:
 1. mogućnost rada s dodacima, a osobito s jedinstvenim punjačima
 2. mogućnost umreženog rada s drugim uređajima
 3. mogućnost priključenja na odgovarajuće vrste sučelja
 4. zaštitu elektroničkih komunikacijskih mreža od mogućih zlouporaba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kakvoće usluge
 5. zaštitu osobnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga
 6. osiguravanje sprječavanja zlouporaba i prijevara
 7. osiguravanje pristupa hitnim službama
 8. olakšavanje uporabe osobama s invaliditetom
 9. osiguravanje da se softver može učitavati samo u radijsku opremu kod koje je jasno dokazana sukladnost kombinacije radijske opreme i softvera.

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

RiTT-oprema@hakom.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa