Ambalaža

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN br. 88/201578/2016116/201714/2020 i 144/2020

 

EU zakonodavstvo

DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Tel: +385 1 3717 167

 

Područje primjene

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na sav ambalažni otpad koji se koristi ili je nastao u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima, kućanstvima ili bilo kojeg drugog izvora neovisno o uporabljenom materijalu

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Glavni tehnički zahtjevi za ambalažu koja se stavlja na tržište u RH odnose se na:

- bitne zahtjeve o proizvodnji i sastavu ambalaže te njenoj pogodnosti za ponovnu uporabu i oporabu, uključujući i recikliranje,

- najveći dopušteni sadržaj teških metala u ambalažnim materijalima,

- označavanje ambalaže.

Ambalaža koja se stavlja na tržište u RH:

Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu.

Proizvođač koji stavlja na tržište pića u jednokratnoj ambalaži od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l, koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade, obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade (napomena: ambalaža volumena jednakog 0,2 l kao i ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda uključuje se u sustav 1. siječnja 2021. godine).

Oznake i uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

Proizvođač pića je dužan prilikom prvog stavljanja na tržište na području Republike Hrvatske novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade, dostaviti u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost GTIN proizvoda te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda, najkasnije osam dana prije stavljanja novog pića na tržište.

Proizvođač pića također je obvezan dostaviti jedan uzorak ambalažne jedinice novog pića u Fond, najkasnije osam dana prije stavljanja na tržište novog pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa