Zahtjevi za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo
(NN br. 135/05 i 140/12)


Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN br. 126/2021
 

EU Direktiva

Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva OJ L 167, 22.6.1992, p. 17-28

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (u daljnjem tekstu kotlovi) čiji nazivni učin nije manji od 4 kW i nije veći od 400 kW.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača Tekst značajan za EGP stavlja se izvan snage Direktivu Vijeća 92/42/EEZ, osim članka 7. stavka 2. i članka 8. te priloga III. do V., čime se ne dovode u pitanje obveze država članica s obzirom na prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo i njezinu primjenu dok se zahtjevi za ekološki dizajn utvrđeni u Prilogu II. ovoj Uredbi ne počnu primjenjivati.

Znači na snazi je članak 7. stavak 3. Pravilnika, članak 8. Pravilnika te prilozi III. do V. Pravilnika.

Nacionalna mjera

Provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko su osposobljena u skladu sa zahtjevima iz Dodatka V. Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik na području Republike Hrvatske, mora postaviti oznaku sukladnosti (oznaku CE) na svaki aparat i izdati pisanu Izjavu o sukladnosti. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati kopiju Izjave o sukladnosti deset godina nakon proizvedenog posljednjeg komada predmetnog proizvoda. Kada ni proizvođač, a niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je dužan osigurati tehničku dokumentaciju.

Upute za uporabu, ugradnju i održavanje, Certifikat o ispitivanju tipa i Izjava o sukladnosti moraju biti na hrvatskom jeziku.


Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa