Pokretna tlačna oprema

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi 
(NN br. 91/2013)

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
(NN br. 126/2021


EU Direktiva

Direktiva 2010/35/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 30.6.2010.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na:

  1. novu pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene u Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ, 1999/36/EZ i Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08) radi njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu;
  2. pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja nosi oznake sukladnosti predviđene u Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ, 1999/36/EZ i Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08), radi njenih periodičnih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i njene uporabe;
  3. pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene Direktivom 1999/36/EZ i Pravilnikom o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08), radi ponovnog ocjenjivanja sukladnosti.


Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Pokretna tlačna oprema koja se stavlja na tržište, mora biti konstruirana, proizvedena i praćena dokumentima u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovim Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Na teritoriju Republike Hrvatske može se koristiti samo ona pokretna tlačna oprema koja zadovoljava minimalnu temperaturu okoline od Tmin= -20 °C.

Prijavljeno tijelo mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku te mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.
 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti 2014/68/EU

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti 2010/35/EU

Registar akreditacija
 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr
 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa