Plinski aparati

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva

(NN br. 66/2018)
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/2021
 

EU Direktiva

Uredba (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (SL L 81., 31. 3. 2016.)
 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/
 

Područje primjene

Uredba (EU) 2016/426 primjenjuje na aparate i opremu, a time onda i Pravilnik.

„aparati” znači aparati na plinovita goriva, koji se rabe za kuhanje, hlađenje, klimatizaciju, grijanje prostora, pripremu tople vode, rasvjetu ili pranje te predtlačni plamenici i grijaća tijela koja se opremaju takvim plamenicima;

„oprema” znači sigurnosne, kontrolne ili regulacijske naprave i njihove podsklopove, namijenjene za ugradnju u aparat ili sastavljene kao dio aparata;
 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Aparati se stavljaju na raspolaganje na tržištu i puštaju u uporabu samo ako su pri uobičajenoj uporabi u skladu s ovom Uredbom.

Oprema se stavlja na raspolaganje na tržištu samo ako je u skladu s ovom Uredbom.
 

Nacionalna mjera

Sukladno propisu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode proizvođači moraju osigurati da upute i podaci o sigurnosti budu na hrvatskom jeziku. Podaci o sigurnosti moraju biti na hrvatskom jeziku.

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa