Kemikalije (2)

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN br. 53/200818/2013 i 115/2018

 

EU zakonodavstvo

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

Email: HELPDESK-REACH helpdesk-reach@miz.hr

Tel: 01 46 07 555

 

Područje primjene

Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Uredbom (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (SL L 396, 30. 12. 2006)

 

Nacionalna mjera

Uporaba jezika u Sigurnosno-tehničkom listu

Članak 5.

Za tvari koje se stavljaju u promet na području Republike Hrvatske, i za koje je potreban, Sigurnosno-tehnički list mora biti u skladu s člankom 31. Uredbe 1907/2006/EZ i na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka Sigurnosno-tehnički list može biti sastavljen na stranom jeziku i to za: industrijsku i laboratorijsku uporabu za količine manje od 100 kg godišnje uz sljedeće uvjete:

- strani Sigurnosno-tehnički list mora biti izrađen u skladu sa člankom 31. Uredbe 1907/2006/EZ,

- Sigurnosno-tehničkom listu mora biti priložena uputa za sigurnu uporabu na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu, koja sadrži sve bitne podatke iz Sigurnosno-tehničkog lista. Uputa mora omogućiti osobama koje rabe opasnu tvar ili pripravak upoznavanje s opasnošću koju tvar ili pripravak predstavlja, mjerama za sprečavanje otrovanja i drugih nesreća te s hitnim mjerama koje treba poduzeti ako dođe do otrovanja ili nesreće.

 

Člankom 31. stavkom 5. Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (SL L 396, 30. 12. 2006) propisana je mogućnost uporabe nacionalnog jezika kod izrade STL-a

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Registar akreditacija

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa