Ambalaža za predmete široke potrošnje

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje 
(NN br. 125/200943/201023/2013 i 90/2013


NAPOMENA:

- danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. točke 4., članaka 19. i 24. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN br. 125/09.) u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te glava IV. »GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA« i Prilog XII. »DOPUŠTENE BILJNE VRSTE ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM (INCI nazivlje) istoga Pravilnika i članak 7. do 18.j te Prilog I. do XII. i Prilog XIV,

- člankom 1. Pravilnika o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti (NN br. 90/13) stavljeni su izvan snage članak 7. do 18.j te Prilog I. do XII. i Prilog XIV. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN br. 125/09 i 23/13) s danom 13.7.2013. godine.

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Područje primjene

ambalaža u koju se pakiraju predmeti široke potrošnje

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati propisani su u člancima od 23. do 28. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje:

 

Članak 23.

Pod ambalažom u smislu ovoga Pravilnika smatra se ambalaža u koju se pakiraju predmeti široke potrošnje iz članka 3. ovoga Pravilnika.

 

Članak 24.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravstvene ispravnosti propisani ovim Pravilnikom odnose se na ambalažu koja dolazi u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, određeni predmeti i sredstva koji pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom i kozmetikom s posebnom namjenom.

 

Članak 25.

Ambalaža iz članka 23. ovoga Pravilnika mora biti izrađena od materijala koji ne utječu nepovoljno na organoleptička, kemijska ili fizikalna svojstva predmeta široke potrošnje s kojima su u neposrednom dodiru, ne sadrže, niti ne otpuštaju tvari koje mogu biti štetne za zdravlje ili u količinama štetnim za zdravlje te ne utječu nepovoljno na održavanje predmeta široke potrošnje u zdravstveno ispravnom stanju. Bojila i punila koja se koriste u proizvodnji ambalaže moraju biti zdravstveno ispravna.

 

Članak 26.

Ambalaža iz članka 23. ovoga Pravilnika izrađena od polimernih materijala mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. globalna migracija u destiliranu vodu i 3% (v/v) octenu kiselinu tijekom 10 dana pri temperaturi od 40°C ne smije biti veća od 10 mg/dm2;

2. specifična migracija primarnih aromatskih amina ne smije biti veća od 0,02 mg/dm2, izraženo kao anilin;

3. specifična migracija zaostalih peroksida ne smije biti veća od 0,5 mg/dm2, izraženo kao aktivan kisik;

4. specifična migracija teških metala ne smije iznositi, izraženo na litru model otopine (3% (v/v) octene kiseline), više od:

  • 0,5 mg olova,
  • 0,05 mg kadmija,
  • 0,01 mg žive,
  • 0,1 mg arsena,
  • 0,1 mg kroma,
  • 50 mg cinka.

 

5. ne smije otpuštati boje ako je obojena.

 

Članak 27.

Aluminij, odnosno aluminijska slitina koja se koristi za izradu ambalaže za proizvode iz članka 24. ovoga Pravilnika mora odgovarati zahtjevima europske norme o čistoći ovih materijala za pakiranje hrane i mora biti prevučen zaštitnim lakom, odnosno zaštićen folijom od zdravstveno ispravnog polimernog materijala.

 

Članak 28.

Ambalaža iz članka 23. ovoga Pravilnika izrađena od stakla mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. mora biti izrađena od homogene staklene mase;

2. ne smije se pri izradi koristiti staklena vuna;

3. površina unutarnje strane staklene ambalaže mora biti glatka, a gornji rub otvora ne smije biti oštar niti oštećen;

4. ne smije stajanjem u octenoj kiselini, 4% (v/v) tijekom 24 sata pri temperaturi od 22 ± 2 °C otpuštati, izraženo na 1 L:

a) olova više od 0,05 mg:

b) kadmija više od 0,005 mg.

Zabranjena je uporaba staklene ambalaže čija je staklena masa postala mutna (mat) nakon pokusa steriliziranjem pri temperaturi od 121 °C tijekom 1 sata.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa