Ograničavanje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi   
(NN br. 20/202087/2020104/202146/2022111/202217/202387/2023 i 3/2024
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačena) (Tekst značajan za EGP)

Popis delegiranih direktiva 

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: pcp@mingo.hr
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
darko.horvat@mzozt.hr
Tel: 01/3717-111
Web: https://mzozt.gov.hr/

 

Područje primjene

Pravilnikom se utvrđuju pravila o ograničavanju uporabe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, (u daljnjem tekstu: EEO), u svrhu doprinošenja zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša, uključujući oporabu i odlaganje otpadne EEO-a na okolišno prihvatljiv način.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

U članku 4. Pravilnika propisani su uvjeti za stavljanje na tržište - EEO, kablovi i rezervni dijelovi za popravak, ponovnu uporabu, obnavljanje funkcija djelovanja ili povećanje kapaciteta, koje gospodarski subjekti stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske, u homogenim materijalima ne smiju sadržavati tvari iz Priloga II. ovoga Pravilnika koje premašuju maksimalne vrijednosti masene koncentracije propisane tim Prilogom.

Člankom 12. Pravilnika uređena su pitanja vezana za EU izjavu o sukladnosti. EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena prema obrascu određenom u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, te mora sadržavati sve podatke navedene u tom Prilogu, a koji moraju biti dopunjavani i ažurirani nakon svake izmjene koja može utjecati na sukladnost EEO sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom. EU izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, ukoliko se odnosi na EEO koja se stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, odnosno sastavljena ili prevedena na jezik ili jezike koje zahtjeva država članica Europske unije u kojoj se EEO stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Također, u člancima od 6. do 9. Pravilnika propisane su obveze gospodarskih subjekata koji su obvezni stavljati na tržište EEO koja je dizajnirana i proizvedena u skladu sa zahtjevima koji su propisani ovim Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

Ministarstvo zdravstva

farmaceutska.inspekcija@miz.hr

Za provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije kontakt je:

Ministarstvo financija, Carinska uprava: ured-ravnatelja@carina.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa