Dizala u uporabi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/2019)  


Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

(NN br. 126/2021

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Ovim se Pravilnikom uređuje sigurnost dizala u uporabi koja su ugrađena i trajno se upotrebljavaju u građevinama. „Dizalo“ označava uređaj za dizanje namijenjen za dosezanje određenih razina koji ima nosač koji se kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali, a namijenjen je za prijevoz:

- osoba,

- osoba i tereta,

- samo tereta, ako je nosač izveden tako da osoba može bez poteškoća ući u njega, te ako je opremljen upravljačkim uređajima koji se nalaze u nosaču ili nadohvat ruke osobi u nosaču,

- tereta s pratiocem za dizala, koja su ugrađena u građevine do 31. ožujka 2006. godine.

Ovaj Pravilnik odnosi se i na dizala koja se kreću duž utvrđenog stalnog puta, a ne kreću se između krutih vodilica (npr. škarasta dizala).

Pravilnik propisuju postupke pregleda i održavanja dizala te kriterije koje trebaju zadovoljavati kako tijela koja provode periodičke preglede dizala tako i organizacije odgovorne za održavanje dizala i spašavanje ljudi iz njih.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Vlasnici dizala, koja su ugrađena do 31. 3. 2006. godine dužni su osigurati poboljšanje njihove sigurnosti.

Kada se dizalo u uporabi podvrgava značajnim izmjenama koje će promijeniti njegove karakteristike, tada se navedeno dizalo smatra novim dizalom te mora zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane Pravilnikom o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, broj 20/2016, prenesena Direktiva 2014/33/EU).

Vlasnik je dužan osigurati kako redovni tako i izvanredni pregled dizala. Pregled dizala obavljaju ovlaštena/e organizacija/e uz sudjelovanje održavatelja dizala. Održavanje dizala može biti redovno i izvanredno. Redovno održavanje dizala mora se obaviti, najmanje jedanput mjesečno. Izvanredno održavanje dizala obuhvaća izvođenje radova na zamjeni, dopuni ili popuni dijelova dizala nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojeg dizalo više nije uporabljivo (potres, požar i sl.) odnosno ako je dizalo zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedeno u stanje u kojem više nije uporabljivo. Održavanje dizala može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost (održavatelj). Spašavanje osoba iz dizala u pravilu obavlja u ime vlasnika održavatelj dizala.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa