Zahtjev za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom 
(NN br. 50/15)

 

EU Direktiva

Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtijeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (SL L 285, 31. 10. 2009.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, o izmjenama Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14. 11. 2012.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva 

 

Područje primjene

Pravilnik uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva Europske unije za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom s ciljem osiguranja slobodnog kretanja tih proizvoda na unutarnjem tržištu.

Pravilnik predviđa utvrđivanje zahtjeva koje moraju ispuniti proizvodi povezani s energijom obuhvaćeni provedbenim mjerama, kako bi bili stavljeni na tržište i/ili u uporabu, te pridonosi održivom razvitku povećanjem energetske učinkovitosti i razine zaštite okoliša, dok u isto vrijeme povećava sigurnost opskrbe energijom.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Prije nego se proizvod povezan s energijom obuhvaćen provedbenim mjerama stavi na tržište i/ili stavi u uporabu, pričvršćuje se oznaka sukladnosti »CE« i izdaje EU Izjava o sukladnosti, čime proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik jamči i izjavljuje da je proizvod povezan s energijom u skladu s odgovarajućim odredbama primjenjive provedbene mjere.

Nacionalna mjera

Dokumenti koji se odnose na postupke ocjenjivanja sukladnosti i EU izjava o sukladnosti iz članka 5. Pravilnika izrađuju se na hrvatskom jeziku te ukoliko je potrebno i na jednom od službenih jezika institucija Europske unije.

 

Podaci koji se dostavljaju na temelju Priloga I. dijela 2. Pravilnika (Zahtjevi u vezi s dostavljanjem informacija) moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, kad proizvod stigne do krajnjeg korisnika. Isto tako ovi podaci, osim na hrvatskom jeziku mogu biti i na jednom ili više drugih službenih jezika Europske unije.

Ecodesign and energy labelling

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa