Sigurnost igračaka

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o sigurnosti igračaka

(NN br. 83/201438/201535/201750/201860/2019, 48/2021 i 140/2022

 

EU Direktiva

Direktiva 2009/48/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.)

 

Područje primjene

Stavljanje na tržište igračaka

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Direktivom 2009/48/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.)


Nacionalna mjera

Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN br. 83/2014, 38/2015, 35/2017, 50/2018 i 60/2019)

Obveze proizvođača

Članak 4. stavak 7. i stavak 9.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da su igrački priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(9) Na opravdan zahtjev Ministarstva, proizvođač je obvezan dostaviti sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti igračke, i to na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Proizvođač je obvezan na zahtjev Ministarstva surađivati s Ministarstvom u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja igračka koju je stavio na tržište.

 

Obveze uvoznika

Članak 6. stavak 4. i stavak 9.

(4) Uvoznik je obvezan osigurati da su igrački priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(9) Na opravdan zahtjev Ministarstva, uvoznik je obvezan dostaviti Ministarstvu sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti igračke, i to na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Uvoznik je obvezan na zahtjev Ministarstva surađivati s Ministarstvom u svim radnjama poduzetim za uklanjanje rizika koji predstavljaju igračke koje je uvoznik stavio na tržište.

 

Obveze distributera

Članak 7. stavak 2.

2) Prije stavljanja na raspolaganje igračke na tržište, distributeri su obvezni provjeriti da li je igračka označena propisanom oznakom sukladnosti, da li su igrački priloženi potrebni dokumenti, upute i podaci o sigurnosti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 4. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika, odnosno članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika. Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da određena igračka nije u skladu sa zahtjevima iz članka 10. ovoga Pravilnika i Priloga II. ovoga Pravilnika, ne smije staviti na raspolaganje igračke na tržište dok se ne osigura njezina sukladnost. Kad igračka predstavlja rizik, distributer je obvezan o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika i tijelo ovlašteno za nadzor nad tržištem.

 

Upozorenja

Članak 11. Stavak 3.

3) Sukladno članku 4. stavku 7. ovoga Pravilnika, upozorenja i upute moraju biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

EU izjava o sukladnosti

Članak 11. stavak 2.

(2) EU izjava o sukladnosti mora sadržavati najmanje elemente iz Priloga III. ovoga Pravilnika i odgovarajućih modula iz Priloga II. Odluke br. 768/2008/EZ te ju je potrebno redovito ažurirati. EU izjava o sukladnosti mora sadržavati elemente navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio te mora biti prevedena na hrvatski jezik i latinično pismo.

 

EU pregled tipa

Članak 19. stavak 5.

(5) Tehnička dokumentacija i dopisi vezani uz postupke EU pregleda tipa izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno na službenom jeziku države članice Europske unije u kojoj je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tijelu za ocjenjivanje sukladnosti prihvatljiv.

 

Tehnička dokumentacija

Članak 20. stavak 2. i 3.

2) Tehnička dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na jednom od službenih jezika država članica Europske unije sukladno članku 19. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Na opravdani zahtjev Ministarstva, proizvođač je obvezan dostaviti Ministarstvu prijevod traženih dijelova tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Kada Ministarstvo zatraži od proizvođača tehničku dokumentaciju ili prijevod njezinih dijelova, može utvrditi rok od 30 dana za dostavu tih dokumenata, odnosno prijevoda, osim ako kraći rok nije opravdan uslijed postojanja ozbiljnog i neposrednog rizika.

Direktivom 2009/48/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.) je propisana mogućnost propisivanja nacionalnih odredbi o uporabi nacionalnog jezika

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Katalog hrvatskih normi

Registar akreditacija

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa