Jednostavne tlačne posude

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

(NN br. 27/2016)
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (SL L 96, 29. 3. 2014.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Pravilnik se odnosi na jednostavne tlačne posude dalje (»posude«) koje su proizvedene u serijama i imaju sljedeće značajke:

 1. posude su u zavarenoj izvedbi, a namijenjene su za zrak i dušik pod unutarnjim predtlakom većem od 0,5 bar, i nisu namijenjene loženju;
 2. dijelovi i sklopovi koji pridonose čvrstoći posude pod tlakom izrađeni su od nelegiranog kvalitetnog čelika i nelegiranog aluminija ili aluminijevih legura, koje s vremenom ne stvrdnjuju;
 3. posuda se sastoji od sljedećih elemenata: cilindričnog dijela kružnog presjeka zatvorenog vanjskim ispupčenim i/ili ravnim podnicama koje su postavljene oko iste osi kao i cilindrični dio, ili dvije ispupčene podnice koje su postavljene oko iste osi;
 4. najveći radni tlak posude ne smije prelaziti 30 bar, a umnožak tlaka i volumena (PSxV) ne smije biti veći od 10 000 bar×L;
 5. najniža radna temperatura ne smije biti niža od minus 50 °C, a najviša viša od 300 °C za čelične posude, odnosno 100 °C za aluminijske ili posude od aluminijskih legura.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Posude obuhvaćene ovim Pravilnikom mogu se staviti na raspolaganje na tržištu i u uporabu samo ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika kada su ispravno ugrađene i održavane te korištene u predviđene svrhe.

 

Bitni zahtjevi

Posude kod kojih je umnožak PS×V veći od 50 bar x L moraju zadovoljiti bitne sigurnosne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

Posude kod kojih je umnožak PS×V 50 bar x L ili manji moraju biti konstruirane i proizvedene u skladu s dobrom inženjerskom praksom u jednoj od država članica.

 

Nacionalna mjera

 • Proizvođači na posudi moraju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni i koja mora jednoznačno označavati mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.
 • Proizvođači moraju osigurati da uz posudu dolaze upute i podaci o sigurnosti iz Dodatka III. točke 2. Pravilnika, na hrvatskom jeziku.
 • Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti posude s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku.
 • Uvoznici moraju na posudi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njezinome popratnom dokumentu. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku
 • Uvoznici moraju osigurati da uz posudu dolaze upute i podaci o sigurnosti iz Dodatka III. točke 2. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku.
 • Dokumentacija i prepiska u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti sastavlja se na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji je prijavljenom tijelu prihvatljiv.
 • EU izjava o sukladnosti mora imati strukturu iz Dodatka IV. Pravilnika, mora sadržavati elemente određene u relevantnim modulima iz Dodatka II. Pravilnika i mora se redovno ažurirati i biti na hrvatskom jeziku.


Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa