Gnojivo

 

Nacionalni provedbeni propisi

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

(NN br. 39/23)
 

EU zakonodavstvo

Uredba (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003
 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Email: uprava.poljoprivrede@mps.hr
Tel: 01/3903-111
Web: https://poljoprivreda.gov.hr/

 

Područje primjene

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu ovoga Zakona, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti EU gnojidbenih proizvoda, zahtjevi koje moraju ispunjavati EU gnojidbeni proizvodi, stavljanje na raspolaganje na tržište EU gnojidbenih proizvoda, obveze gospodarskih subjekata, uvjeti za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

EU gnojidbeni proizvod je tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da čini rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane s oznakom CE kada se stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske
 
U postupku stavljanja na raspolaganje na tržištu EU gnojidbenog proizvoda proizvođač EU gnojidbenog proizvoda mora osigurati da su ispunjene obveze proizvođača propisane člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1009.
 
Proizvođač je obvezan prije stavljanja EU gnojidbenog proizvoda na raspolaganje na tržištu provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti propisan člankom 15. Uredbe (EU) 2019/1009.
 
Proizvođač EU gnojidbenog proizvoda dokazuje usklađenost  gnojidbenog proizvoda s Uredbom (EU) 2019/1009 sastavljanjem EU izjave o sukladnosti iz članka 16. Uredbe (EU) 2019/1009.
 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa